Posted on Leave a comment

W czasie ostatnich miesięcy znacząco wzrosła liczba spraw kierowanych przez sądy do mediacji. Jednakże, do mediacji skierowane są głównie sprawy rodzinne i okołorozwodowe. W związku z negatywnymi skutkami epidemii należy spodziewać się wzrostu liczby spraw z zakresu prawa pracy (spory pracodawcy z pracownikiem) oraz gospodarczych (np. spory dot. nieopłaconych terminowo faktur, niezrealizowanych kontraktów). W tym szczególnym okresie e-mediacje mogą stać się istotnym czynnikiem […]

Posted on Leave a comment

19 września 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18).    Celem nowelizacji Prawa budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.   Poniżej przedstawiamy analizę najważniejszych zmian w Prawie budowlanym.    Obszar oddziaływania obiektu a ograniczenia w zabudowie   Wprowadzono […]

Posted on Leave a comment

Do 2 sierpnia 2021 państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 oraz uzupełniającego ją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z 20 czerwca 2019 dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W założeniu dyrektywa i rozporządzenie mają za zadanie skoordynować warunki dotyczące  zarządzających funduszami prowadzących […]

Posted on Leave a comment

W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska rozpoczęła badanie sektorowe rynków produktów i usług konsumenckich związanych z internetem rzeczy ( IoT ). Badanie sektorowe skupi się na produktach i usługach konsumenckich, które są podłączone do sieci i można nimi sterować na odległość (np. za pomocą asystenta głosowego lub urządzenia mobilnego), w tym inteligentnych urządzeń domowych i urządzeń do noszenia. Przedsiębiorstwa działające w branży IoT w zakresie konsumenckich produktów i usług w całej […]

Posted on Leave a comment

W dniu 4 września 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Za przygotowanie projektu ustawy będzie odpowiedzialne […]

Posted on Leave a comment

2 września 2020 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany mają zapewnić wsparcie prawne dla planowania strategicznego w obszarze ochrony zdrowia. Ustawa ma na celu umożliwienie prowadzenia długoterminowej polityki zdrowotnej opartej o mapy potrzeb zdrowotnych, które do tej pory nie spełniały pokładanych w nich oczekiwań. Regulacja […]

Posted on Leave a comment

Kancelaria IPSO LEGAL nawiązała współpracę z PZU POMOC S.A. W ramach współpracy kancelaria będzie świadczyć usługi prawne dla: – ubezpieczonych w ramach ochrony prawnej obsługiwanych przez PZU Pomoc, – klientów PZU posiadających inne produkty związane z udzielaniem informacji prawnej obsługiwane przez PZU Pomoc. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA stanowi jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Przedmiotem działalności PZU Pomoc jest […]

Posted on Leave a comment

W tym miesiącu wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/975 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 16). Wprowadzane zmiany będą miały […]

Posted on Leave a comment

Już pod koniec maja 2020 roku Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że budownictwo może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki, która poturbowana skutkami pandemii koronawirusa, potrzebuje impulsu. Służyć temu ma m.in. przyjęty ostatnio przez rząd pakiet mieszkaniowy.  W dniu 23 lipca 2020 roku Rada Ministrów kierunkowo przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. W założeniu obejmować […]

Posted on Leave a comment

W kwietniu tego roku Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną. Od 1 lipca 2021 obywatele Ukrainy będą mieli możliwość zakupu ziemi o powierzchni do 100 ha. Zmiany, które zostały wprowadzone były konieczne, by umożliwić Ukrainie dostęp do kredytów i pożyczek udzielanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ustawa powinna wejść w życie 1 lipca 2021 r. umożliwi ona obywatelom Ukrainy zbywanie, nabywanie […]