Posted on Leave a comment

Pod koniec stycznia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie Sky przeciwko SkyKick. Wyrok uściślił szereg kwestii związanych z rejestracją znaków towarowych oraz uspokoił właścicieli znaków towarowych, którzy utrzymali ich szeroką ochronę. Klasyfikacja nicejska Międzynarodowy system, znany jako klasyfikacja nicejska jest wykorzystywany przez urzędy ds. własności intelektualnej krajów Unii Europejskiej do klasyfikowania znaków towarowych. Zgłoszenie znaku […]

Posted on Leave a comment

Od czasu wyników referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie rezygnacji z członkostwa w UE w czerwcu 2016 r. istniała znaczna niepewność co do tego, kiedy Wielka Brytania opuści UE, czy warunki wyjścia uda się uzgodnić na czas, aby uniknąć tzw. twardego brexitu (tj. wyjścia bez umowy z UE) a nawet czy w ogóle dojdzie do Brexitu. Chociaż już oficjalnie wiemy, że Brexit nastąpił 31 stycznia, a średniookresowe ramy prawne są mniej […]

Posted on Leave a comment

W ramach pakietu pn. Nowy Ład dla Konsumentów, mającego na celu wzmocnienie ochrony konsumentów w UE w dobie ery cyfrowej, przyjęto nową dyrektywę 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. Dyrektywa zawiera zmodernizowane przepisy w związku z rozwojem rynku cyfrowego, objawiającym się przede wszystkim znacznym wzrostem liczby platform internetowych. W ramach tego pakietu Parlament Europejski i Rada przyjęły nową dyrektywę 2019/2161 z dnia 27 listopada […]

Posted on Leave a comment

Europejskie urzędy nadzoru tuż przed końcem roku opublikowały wspólne wytyczne dotyczące wymiany informacji oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Trzy europejskie organy nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EBA, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych- ESMA i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – EIOPA) opublikowały wspólne wytyczne dotyczące współpracy i wymiany informacji między właściwymi […]

Posted on Leave a comment

Coraz bliżej… BDO! Baza danych o produktach i odpadach (BDO) to nowe narzędzie do gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi gospodarki odpadami, która obowiązywać zacznie od 1 stycznia 2020. Obowiązkowym wpisem objęci zostaną firmy, które: zajmują się produkcją lub importem opakowań lub nabywają je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, wprowadzają do krajowego obrotu produkty w opakowaniach, opony, pojazdy, akumulatory lub baterie, oleje smarowe, elektronikę, wytwarzają odpady oraz prowadzą […]

Posted on Leave a comment

Spory kontraktowe są kosztowne, a zwrot z inwestycji w ich rozwiązywanie może nie być satysfakcjonujący. Wskazówki IPSO LEGAL dotyczące zarządzania sporami kontraktowymi mogą pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze. Aby zarządzanie konfliktem było właściwe musi rozpocząć się w momencie zawierania umowy, a nie w chwili gdy spór powstał.

Posted on Leave a comment

Zarówno orzeczenie TSUE, jak i ustalenia AEPD w dużej mierze odzwierciedlają najnowszy kierunek regulacyjny w kwestii uzyskania wyraźnej (konkretnej) zgody na stosowanie plików cookie i podobnych technologii (np. wytyczne francuskiego i brytyjskiego organu ochrony danych osobowych). 

Dla tych, którzy nadal polegają na standardach „miękkiej akceptacji” lub rezygnacji z plików cookie, wyrok TSUE i niedawne hiszpańskie działania regulacyjne w zakresie nadzoru, sygnalizują wyraźny ogólnoeuropejski komunikat, aby priorytetowo traktować zgodę na instalację plików cookies zgodnie z wymogami RODO. 

Mając na względzie analizowane orzeczenia operatorzy witryn internetowych powinni rozważyć przejrzenie swoich procesów uzyskiwania zgody, zasad i powiadomień dotyczących plików cookie oraz przeprowadzić audyty plików cookie, aby zapewnić odpowiedni poziom zgody zgodnie z zaleceniami nie tylko organów krajowych, ale też europejskich.

Posted on Leave a comment

Jeśli polubiłeś  RODO, pokochasz nowe europejskie wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji (AI) Komisja Europejska prowadzi pilotaż w zakresie etyki obejmującej rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Zdaniem Komisji Europejskiej sztuczna inteligencja (AI) będzie miała spory wpływ na rozwój gospodarczy i zachodzące przemiany społeczne. Jednocześnie w przypadku AI pojawiają się wątpliwości związane z etyką i bezpieczeństwem. Wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów, które wdrażają lub wykorzystują AI. […]

Posted on Leave a comment

Europejska Agencja Leków (EMA) wraz z szefami agencji leków (  Heads of Medicines Agencies – HMA) opublikowała nowe wytyczne dla przedsiębiorstw farmaceutycznych posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ( Marketing Authorisation Holders – MAH) i organów regulacyjnych w celu zaradzenia niedoborom produktów leczniczych. Nowe wytyczne mają na celu wyjaśnienie obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego i kładą nacisk na odpowiedni proces zarządzania dostawami i wykrywania niedoborów we właściwym czasie.

Posted on Leave a comment

Produkcja kontraktowa (contract manufacturing) to popularna forma wprowadzania produktów na rynek. To forma outsourcingu, która umożliwia rozszerzenie działalności o nowe rynki z wykorzystaniem potencjału zewnętrznego. Takie rozwiązanie może przynieść wiele korzyści takich jak: redukcja kosztów, podniesienie jakości produktów czy dostęp do zaawansowanych technologii. Niewłaściwy wybór producenta kontraktowego może nieść szereg zagrożeń szczególnie dotkliwych dla przedsiębiorstwa np. brak kontroli nad jakością produkcji czy utrata elastyczności.