Posted on Leave a comment

Zarówno orzeczenie TSUE, jak i ustalenia AEPD w dużej mierze odzwierciedlają najnowszy kierunek regulacyjny w kwestii uzyskania wyraźnej (konkretnej) zgody na stosowanie plików cookie i podobnych technologii (np. wytyczne francuskiego i brytyjskiego organu ochrony danych osobowych). 

Dla tych, którzy nadal polegają na standardach „miękkiej akceptacji” lub rezygnacji z plików cookie, wyrok TSUE i niedawne hiszpańskie działania regulacyjne w zakresie nadzoru, sygnalizują wyraźny ogólnoeuropejski komunikat, aby priorytetowo traktować zgodę na instalację plików cookies zgodnie z wymogami RODO. 

Mając na względzie analizowane orzeczenia operatorzy witryn internetowych powinni rozważyć przejrzenie swoich procesów uzyskiwania zgody, zasad i powiadomień dotyczących plików cookie oraz przeprowadzić audyty plików cookie, aby zapewnić odpowiedni poziom zgody zgodnie z zaleceniami nie tylko organów krajowych, ale też europejskich.

Posted on Leave a comment

Jeśli polubiłeś  RODO, pokochasz nowe europejskie wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji (AI) Komisja Europejska prowadzi pilotaż w zakresie etyki obejmującej rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Zdaniem Komisji Europejskiej sztuczna inteligencja (AI) będzie miała spory wpływ na rozwój gospodarczy i zachodzące przemiany społeczne. Jednocześnie w przypadku AI pojawiają się wątpliwości związane z etyką i bezpieczeństwem. Wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów, które wdrażają lub wykorzystują AI. […]

Posted on Leave a comment

Europejska Agencja Leków (EMA) wraz z szefami agencji leków (  Heads of Medicines Agencies – HMA) opublikowała nowe wytyczne dla przedsiębiorstw farmaceutycznych posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ( Marketing Authorisation Holders – MAH) i organów regulacyjnych w celu zaradzenia niedoborom produktów leczniczych. Nowe wytyczne mają na celu wyjaśnienie obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego i kładą nacisk na odpowiedni proces zarządzania dostawami i wykrywania niedoborów we właściwym czasie.

Posted on Leave a comment

Produkcja kontraktowa (contract manufacturing) to popularna forma wprowadzania produktów na rynek. To forma outsourcingu, która umożliwia rozszerzenie działalności o nowe rynki z wykorzystaniem potencjału zewnętrznego. Takie rozwiązanie może przynieść wiele korzyści takich jak: redukcja kosztów, podniesienie jakości produktów czy dostęp do zaawansowanych technologii. Niewłaściwy wybór producenta kontraktowego może nieść szereg zagrożeń szczególnie dotkliwych dla przedsiębiorstwa np. brak kontroli nad jakością produkcji czy utrata elastyczności.

Kredyt w walucie obcej. I co dalej?

Posted on Leave a comment

TSUE  w wyroku z dnia 3 października 2019 roku orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku, nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać – dozwolone jest zatem unieważnienie takiej umowy.  

Podstawowe sposoby ochrony własności intelektualnej – poradnik

Posted on Leave a comment

Własność intelektualna firmy jest najcenniejszym zasobem firmy,  dlatego najwyższym priorytetem dla właścicieli powinno być zapewnienie jej solidnej ochrony. Od pierwszego dnia nowego przedsięwzięcia konieczne jest opracowanie odpowiedniej strategii ochrony własności intelektualnej.

Wybrany  przez właścicieli sposób ochrony własności intelektualnej nigdy nie może być szablonowy i zależy od wielu czynników takich jak: cykl życia produktu, grupa docelowa czy sposób dostawy produktu. Wszystkie czynniki należy brać pod uwagę już na etapie planowania i rozwoju projektu, co pozwoli określić koszty i ustalić priorytety.

Posted on Leave a comment

Bez wątpienia uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zmieniają oblicze technologii i innowacji. Zbiory danych stają się jednym z potencjalnie największych aktywów (lub zobowiązań) firm z branży medycznej. Dane, które są w ich posiadaniu nie tylko są coraz cenniejsze, ale na znaczeniu zyskują także kwestie związane z ich cyberbezpieczeństwem ponieważ są coraz częściej digitalizowane i wprowadzane do systemów teleinformatycznych.

Posted on Leave a comment

Jedną ze wskazówek dotyczących przyszłego wyglądu komisji może być niedawno opublikowany dokument pt. “Modernizing EU Competition Policy” przez ministerstwa Polski, Niemiec i Francji z 4 lipca 2019 r. (dwa dni po nominacji von der Leyen). Wspólny artykuł nie tylko wzywa do zwalczania przewagi konkurencyjnej wielkich firm technologicznych, ale prócz tego zwraca uwagę na temat, który tli się na starym kontynencie od początku 2019 r., czyli brak bezpośredniego wpływu poszczególnych państw członkowskich na decyzje komisji dotyczące konkurencyjności oraz niedostateczną kontrolę fuzji, zwłaszcza w odniesieniu do przejmowania przez gigantów technologicznych atrakcyjnych start-upów celem ich eliminacji z rynku jako potencjalnego zagrożenia i utrzymania swojej dominującej pozycji.

Czy to koniec ubezpieczenia komunikacyjnego jakie znamy? Jak Big Data zmieni rynek ubezpieczeń pojazdów.

Posted on Leave a comment

Pomimo niedawnej fali doniesień przewidujących, że wzrost liczby autonomicznych pojazdów doprowadzi do zmniejszenia wysokości składek na ubezpieczenia komunikacyjne, naszym zdaniem bardziej trafne jest stwierdzenie, że upowszechnienie się samodzielnych samochodów wymusi utworzenie nowej polisy ubezpieczeniowej. Zupełnie różnej od tej jaką znamy, która w pewnym momencie zastąpi tą pierwotną.

Posted on Leave a comment

Decydując o sprzedaży swojej firmy i podejmując pewne wstępne kroki w tym kierunku (w tym  przygotowania do wyjścia z transakcji oraz negocjacji term – sheeta), ważnym elementem jest określenie struktury transakcji.