Posted on Leave a comment

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów i próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Dzięki mediacji możemy uniknąć stresu związanego z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym. Poza tym proces sądowy często jest długotrwały i bardzo sformalizowany, a jego uczestnicy nie zawsze do końca rozumieją narzucane im zasady i procedury. Natomiast mediacja pozwala zakończyć spór szybko i niewielkim kosztem, a także – co jest […]

Posted on Leave a comment

Arbitraż to rozpoznawanie sporów tak przez arbitrów, mianowanych dla każdej oddzielnej sprawy (arbitraż ad hoc), jak i przez stałe instytucje arbitrażowe. Arbitraż opiera się na umowie i zajmuje się sporami między stronami prawa prywatnego lub publicznego. Arbitraż służy przede wszystkim rozstrzyganiu sporów prawnych prywatnej natury, powstałych w obrocie prawnym krajowym lub międzynarodowym. Idea arbitrażu zakłada prowadzenie niesformalizowanego, w zasadzie jednoinstancyjnego postępowania, elastycznego i dostosowanego do potrzeb stron […]

Posted on Leave a comment

W ostatnich latach procedury sygnalizowania nieprawidłowości, powszechnie stosowane w USA, zostały dobrowolnie wprowadzone przez wiele europejskich firm. Poza ochroną danych i prawem pracy w prawodawstwie UE nie istniały do chwili obecnej żadne ramy prawne dotyczące funkcjonowania takich systemów, wobec tego w praktyce skuteczność takich systemów jest bardzo zróżnicowana. Nowa dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (UE / 2019/1937, „dyrektywa […]

Posted on Leave a comment

Własność intelektualna (IP) w dzisiejszych zglobalizowanych i innowacyjnych gospodarkach ma olbrzymią wartość. IP jest również ważna w przypadku typowych kontraktach w branży MedTech takich jak np. umowy o współpracy w zakresie badań i rozwoju, produkcji czy umów dystrybucyjnych. Umowy te, zawierane często z partnerami zagranicznymi, zazwyczaj zawierają klauzule mające spowodować, że strony umowy poddadzą ewentualny spór pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji lub arbitrażu. Nie ma wątpliwości, że klauzule arbitrażowe mają […]

Posted on Leave a comment

Wielu przedsiębiorców uważa, że postępowanie sądowe to jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Zwykle postępowania sądowe są długie, żmudne i bardzo kosztowne. Potrzeba koncyliacyjnego radzenia sobie z konfliktami wykształciła wiele alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR ang. alternative dispute resolution). Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) są szybkie, tanie i przede wszystkim skuteczne. Kładą one główny nacisk na sam proces rozwiązywania konfliktów i charakterystyczna jest […]

Posted on Leave a comment

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że celem nowelizacji KSH jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki […]

Posted on Leave a comment

Rok 2020 to trudny czas dla założycieli startupów w początkowej fazie rozwoju, które właśnie wprowadziły swój MVP, aby utrzymać rozwój firmy. Fundusze VC doradzają swoim start-upom i spółkom portfelowym, aby przygotowały się na niespokojne czasy. Zalecają oszczędzanie gotówki i zmniejszenie wydatków oraz przygotowanie się na utrudnienia w zbieraniu funduszy. Wraz z globalnym rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa (COVID-19) i obostrzeniami narzuconymi przez rządy na całym świecie, uczestnicy międzynarodowych rynków kapitałowych […]

Posted on Leave a comment

Istnieje wiele istotnych różnic między prawem najmu komercyjnego a przepisami dotyczącymi najmu w sektorze prywatnym. Sposób formułowania zapisów umów najmu lokali użytkowych ma w tym obszarze szczególne znaczenie. Najem jest uregulowany przepisami Kodeksu cywilnego o najmie wszystkich rzeczy, przepisami Kodeksu cywilnego o najmie wyłącznie lokali i przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów i dodatkach mieszkaniowych. Uregulowanie najmu lokali mieszkalnych również w tej ostatniej ustawie […]

Posted on Leave a comment

20 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie ochrony informacji poufnych przez sądy krajowe w postępowaniach dotyczących egzekwowania unijnego prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej. Komunikat zawiera praktyczne wskazówki dotyczące środków jakie mogą wykorzystać sądy krajowe w celu ochrony informacji poufnych w kontekście wniosków o ujawnienie dowodów w trakcie trwania postępowania i po jego zakończeniu. Bez wątpienia naruszenie prawa konkurencji powoduje znaczne szkody dla firm, […]

Posted on Leave a comment

W wielu krajach UE obowiązują przepisy określające to, czy firma może nagrywać rozmowę bez uzyskania zgody dzwoniącego. Na przykład w Niemczech od dawna firmy muszą uzyskać zgodę dzwoniącego, zanim zaczną nagrywać rozmowę. Nieuzyskanie takiej zgody może w świetle prawa niemieckiego stanowić przestępstwo. Przed erą RODO, w wielu krajach UE wystarczyło na początku rozmowy poinformować dzwoniącego, że rozmowa może być nagrywana, i jeśli dzwoniący kontynuował […]