Kredyt w walucie obcej. I co dalej?

Posted on Leave a comment

TSUE  w wyroku z dnia 3 października 2019 roku orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku, nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać – dozwolone jest zatem unieważnienie takiej umowy.  

Podstawowe sposoby ochrony własności intelektualnej – poradnik

Posted on Leave a comment

Własność intelektualna firmy jest najcenniejszym zasobem firmy,  dlatego najwyższym priorytetem dla właścicieli powinno być zapewnienie jej solidnej ochrony. Od pierwszego dnia nowego przedsięwzięcia konieczne jest opracowanie odpowiedniej strategii ochrony własności intelektualnej.

Wybrany  przez właścicieli sposób ochrony własności intelektualnej nigdy nie może być szablonowy i zależy od wielu czynników takich jak: cykl życia produktu, grupa docelowa czy sposób dostawy produktu. Wszystkie czynniki należy brać pod uwagę już na etapie planowania i rozwoju projektu, co pozwoli określić koszty i ustalić priorytety.

Posted on Leave a comment

Bez wątpienia uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zmieniają oblicze technologii i innowacji. Zbiory danych stają się jednym z potencjalnie największych aktywów (lub zobowiązań) firm z branży medycznej. Dane, które są w ich posiadaniu nie tylko są coraz cenniejsze, ale na znaczeniu zyskują także kwestie związane z ich cyberbezpieczeństwem ponieważ są coraz częściej digitalizowane i wprowadzane do systemów teleinformatycznych.

Posted on Leave a comment

Jedną ze wskazówek dotyczących przyszłego wyglądu komisji może być niedawno opublikowany dokument pt. “Modernizing EU Competition Policy” przez ministerstwa Polski, Niemiec i Francji z 4 lipca 2019 r. (dwa dni po nominacji von der Leyen). Wspólny artykuł nie tylko wzywa do zwalczania przewagi konkurencyjnej wielkich firm technologicznych, ale prócz tego zwraca uwagę na temat, który tli się na starym kontynencie od początku 2019 r., czyli brak bezpośredniego wpływu poszczególnych państw członkowskich na decyzje komisji dotyczące konkurencyjności oraz niedostateczną kontrolę fuzji, zwłaszcza w odniesieniu do przejmowania przez gigantów technologicznych atrakcyjnych start-upów celem ich eliminacji z rynku jako potencjalnego zagrożenia i utrzymania swojej dominującej pozycji.

Czy to koniec ubezpieczenia komunikacyjnego jakie znamy? Jak Big Data zmieni rynek ubezpieczeń pojazdów.

Posted on Leave a comment

Pomimo niedawnej fali doniesień przewidujących, że wzrost liczby autonomicznych pojazdów doprowadzi do zmniejszenia wysokości składek na ubezpieczenia komunikacyjne, naszym zdaniem bardziej trafne jest stwierdzenie, że upowszechnienie się samodzielnych samochodów wymusi utworzenie nowej polisy ubezpieczeniowej. Zupełnie różnej od tej jaką znamy, która w pewnym momencie zastąpi tą pierwotną.

Posted on Leave a comment

Decydując o sprzedaży swojej firmy i podejmując pewne wstępne kroki w tym kierunku (w tym  przygotowania do wyjścia z transakcji oraz negocjacji term – sheeta), ważnym elementem jest określenie struktury transakcji.

Posted on Leave a comment

Tylko tydzień wystarczył, aby dwie firmy: British Airways (99 mln £) i Marriott (282 mln £) zubożały o łączną kwotę 283 milionów funtów z powodu naruszenia postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR), co jest bezprecedensowym przypadkiem egzekwowania przez brytyjski urząd ochrony danych osobowych (Information Commissiner’s Office, ICO) postanowień GDPR. Dla przypomnienia, polski urząd ochrony danych osobowych nałożył dotychczas dość symboliczne (w porównaniu z jego brytyjskim odpowiednikiem) kary za naruszenie rozporządzenia GDPR: 943 tysiące złotych (BISNODE oraz 56 tysięcy złotych (jeden ze związków sportowych).

Posted on Leave a comment

Wielu twórców start-upów  uwielbia rozmawiać o garncu złota znajdującym się na drugim końcu tęczy. Przecież kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Do pewnego stopnia taki punkt widzenia może się opłacać. Ten moment następuje, gdy potencjalny inwestor zechce kupić rzeczywiste możliwości i zespół startupu, aby go przejąć. Niestety wbrew oczekiwaniom twórców, nie jest to chwila, w której większość potencjalnych inwestorów myśli o wypisywaniu czeku.

Posted on Leave a comment

Państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły nową dyrektywę pn. Europejska dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Dyrektywa wprowadza dodatkowe obowiązki dla dostawców usług online takich jak Facebook, Twitter czy YouTube, mające na celu wzięcie przez nich większej odpowiedzialności za materiały chronione prawem autorskim, które są nielegalnie udostępniane na ich platformach.