CRO – Sposoby nadzoru sponsora nad badaniem klinicznym

Posted on

Obowiązek nadzoru sponsora do CRO Od kilku lat zauważalny jest widoczny trend zlecania przez firmy farmaceutyczne większości swoich badań klinicznych niezależnym organizacjom określanym jako Contract Research Organisation (CRO). W rezultacie inspektorzy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w oparciu o Dobrą Praktykę Badań Klinicznych (Good Clinical Practice, GCP) coraz częściej skupiają się na tym, czy sponsorzy właściwie sprawują nadzór nad CRO, […]

PRZYSZŁOŚĆ BADAŃ KLINICZNYCH: ANALIZA BIG DATA

Posted on

Big Data odnosi się do analizy ogromnych, niemal nieograniczonych ilości zróżnicowanych danych. Obecnie w branży life science panuje duża ekscytacja tym, w jaki sposób badacze kliniczni mogą wykorzystywać techniki Big Data do analizowania danych znacznie większych grup pacjentów niż tych, które mogą być objęte badaniami klinicznymi. Wykorzystanie Big Data w taki sposób może potencjalnie zmienić zasady gry przy jednoczesnym zmniejszaniu stronniczości […]

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?

Posted on

Działalność badawczo-rozwojowa polega na poszukiwaniu nowych rozwiązań usprawniających działalność danego przedsiębiorstwa. Przynosi ona także wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Dostrzegając jej zalety, ustawodawca wprowadził ulgę związaną z prowadzeniem takiej działalności (Ulga B+R). Zapraszamy do lektury pierwszego z serii artykułów, w którym Agnieszka Kolbuch – Wągiel przedstawia  zasady związane z rozliczaniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od […]

Wpływ telemedycyny na rynek nieruchomości

Posted on

W czasie, gdy personel medyczny robi wszystko by pomagać chorym na COVID-19, cała branża opieki zdrowotnej stoi przed wyzwaniami i możliwościami jakie daje pandemia. W związku z tym szpitale zmieniają swoją strukturę, by sprostać wahaniom zapotrzebowania na opiekę szpitalną a placówki opieki ambulatoryjnej są zmuszone do wdrożenia nowych sposobów zaspokajania potrzeb pacjentów w czasach dystansu społecznego. Jednym z takich sposobów jest lawinowy wzrost […]

Nowe zasady walki z pandemią COVID-19

Posted on

3 listopada 2020 Prezydent podpisał ustawęo zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustawa wprowadza m.in. nw. zmiany: karę grzywny albo karę nagany za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nieprzestrzeganie decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej w stosunku do osób zdrowych oraz osób […]

Krajowy Rejestr Mediatorów

Posted on

W czasie ostatnich miesięcy znacząco wzrosła liczba spraw kierowanych przez sądy do mediacji. Jednakże, do mediacji skierowane są głównie sprawy rodzinne i okołorozwodowe. W związku z negatywnymi skutkami epidemii należy spodziewać się wzrostu liczby spraw z zakresu prawa pracy (spory pracodawcy z pracownikiem) oraz gospodarczych (np. spory dot. nieopłaconych terminowo faktur, niezrealizowanych kontraktów). W tym szczególnym okresie e-mediacje mogą stać się istotnym czynnikiem […]

Prawo budowlane 2020 – Analiza wprowadzonych zmian

Posted on

19 września 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18).    Celem nowelizacji Prawa budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.   Poniżej przedstawiamy analizę najważniejszych zmian w Prawie budowlanym.    Obszar oddziaływania obiektu a ograniczenia w zabudowie   Wprowadzono […]

Implementacja ZAFI – Analiza zmian

Posted on

Do 2 sierpnia 2021 państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 oraz uzupełniającego ją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z 20 czerwca 2019 dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W założeniu dyrektywa i rozporządzenie mają za zadanie skoordynować warunki dotyczące  zarządzających funduszami prowadzących […]

Inteligentna i konkurencyjna pralka – KE przygląda się internetowi rzeczy

Posted on

W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska rozpoczęła badanie sektorowe rynków produktów i usług konsumenckich związanych z internetem rzeczy ( IoT ). Badanie sektorowe skupi się na produktach i usługach konsumenckich, które są podłączone do sieci i można nimi sterować na odległość (np. za pomocą asystenta głosowego lub urządzenia mobilnego), w tym inteligentnych urządzeń domowych i urządzeń do noszenia. Przedsiębiorstwa działające w branży IoT w zakresie konsumenckich produktów i usług w całej […]

Projekt opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT

Posted on

W dniu 4 września 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Za przygotowanie projektu ustawy będzie odpowiedzialne […]