Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych

Posted on

2 września 2020 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany mają zapewnić wsparcie prawne dla planowania strategicznego w obszarze ochrony zdrowia. Ustawa ma na celu umożliwienie prowadzenia długoterminowej polityki zdrowotnej opartej o mapy potrzeb zdrowotnych, które do tej pory nie spełniały pokładanych w nich oczekiwań. Regulacja […]

Współpraca z PZU POMOC S.A.

Posted on

Kancelaria IPSO LEGAL nawiązała współpracę z PZU POMOC S.A. W ramach współpracy kancelaria będzie świadczyć usługi prawne dla: – ubezpieczonych w ramach ochrony prawnej obsługiwanych przez PZU Pomoc, – klientów PZU posiadających inne produkty związane z udzielaniem informacji prawnej obsługiwane przez PZU Pomoc. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA stanowi jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Przedmiotem działalności PZU Pomoc jest […]

Nowe zasady delegowania pracowników

Posted on

W tym miesiącu wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/975 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 16). Wprowadzane zmiany będą miały […]

Pakiet mieszkaniowy – Analiza

Posted on

Już pod koniec maja 2020 roku Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że budownictwo może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki, która poturbowana skutkami pandemii koronawirusa, potrzebuje impulsu. Służyć temu ma m.in. przyjęty ostatnio przez rząd pakiet mieszkaniowy.  W dniu 23 lipca 2020 roku Rada Ministrów kierunkowo przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. W założeniu obejmować […]

Grunty rolne na Ukrainie

Posted on

W kwietniu tego roku Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną. Od 1 lipca 2021 obywatele Ukrainy będą mieli możliwość zakupu ziemi o powierzchni do 100 ha. Zmiany, które zostały wprowadzone były konieczne, by umożliwić Ukrainie dostęp do kredytów i pożyczek udzielanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ustawa powinna wejść w życie 1 lipca 2021 r. umożliwi ona obywatelom Ukrainy zbywanie, nabywanie […]

Nowelizacja KSH – Zwiększenie efektywności rady nadzorczej

Posted on

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że celem nowelizacji KSH jest zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych oraz przyznanie radom nadzorczym tych podmiotów dodatkowych narzędzi oraz mechanizmów kontrolnych. Z zaciekawieniem przystąpiliśmy do lektury przepisów dot. nowych uprawnień przyznanych radom nadzorczym. Proponowaną regulację oceniamy bardzo pozytywnie. Zmiany te znacząco […]

E-mediacje w dobie COVID-19

Posted on

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów i próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Dzięki mediacji możemy uniknąć stresu związanego z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym. Poza tym proces sądowy często jest długotrwały i bardzo sformalizowany, a jego uczestnicy nie zawsze do końca rozumieją narzucane im zasady i procedury. Natomiast mediacja pozwala zakończyć spór szybko i niewielkim kosztem, a także – co jest […]

Dlaczego arbitraż w Polsce się nie przyjął?

Posted on

Arbitraż to rozpoznawanie sporów tak przez arbitrów, mianowanych dla każdej oddzielnej sprawy (arbitraż ad hoc), jak i przez stałe instytucje arbitrażowe. Arbitraż opiera się na umowie i zajmuje się sporami między stronami prawa prywatnego lub publicznego. Arbitraż służy przede wszystkim rozstrzyganiu sporów prawnych prywatnej natury, powstałych w obrocie prawnym krajowym lub międzynarodowym. Idea arbitrażu zakłada prowadzenie niesformalizowanego, w zasadzie jednoinstancyjnego postępowania, elastycznego i dostosowanego do potrzeb stron […]

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – Jak się przygotować?

Posted on

W ostatnich latach procedury sygnalizowania nieprawidłowości, powszechnie stosowane w USA, zostały dobrowolnie wprowadzone przez wiele europejskich firm. Poza ochroną danych i prawem pracy w prawodawstwie UE nie istniały do chwili obecnej żadne ramy prawne dotyczące funkcjonowania takich systemów, wobec tego w praktyce skuteczność takich systemów jest bardzo zróżnicowana. Nowa dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (UE / 2019/1937, „dyrektywa […]

Arbitraż – Jak zapewnić ochronę własności intelektualnej prac B+R

Posted on

Własność intelektualna (IP) w dzisiejszych zglobalizowanych i innowacyjnych gospodarkach ma olbrzymią wartość. IP jest również ważna w przypadku typowych kontraktach w branży MedTech takich jak np. umowy o współpracy w zakresie badań i rozwoju, produkcji czy umów dystrybucyjnych. Umowy te, zawierane często z partnerami zagranicznymi, zazwyczaj zawierają klauzule mające spowodować, że strony umowy poddadzą ewentualny spór pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji lub arbitrażu. Nie ma wątpliwości, że klauzule arbitrażowe mają […]