KE zatwierdziła Tarczę Finansową PFR dla Dużych Firm

Posted on

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. 

 

W dniu 19 marca 2020 roku Komisja Europejska przyjęła Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Tymczasowe ramy prawne umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19. Tymczasowe ramy prawne umożliwiają również zapewnienie dostępności do wystarczającej płynności wszystkim rodzajom przedsiębiorstw oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po zakończeniu epidemii COVID-19.

 

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, Polska zgłosiła Komisji Europejskiej program subsydiowanych kredytów służący wsparciu firm dotkniętych pandemią koronawirusa. Łączna kwota kredytów przewidzianych w ramach programu wynosi 10 mld PLN (ok. 2,2 mld euro). 

 

Pomoc publiczna w ramach polskiego programu przyjmie formę subsydiowanych kredytów oprocentowanych na korzystnych zasadach. Program jest skierowany głównie do dużych przedsiębiorstw, będzie on jednak dostępny również dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które będę spełniać określone kryteria. Program ma na celu poprawę dostępu do rozwiązań płynnościowych dla  firm, które zostały poważnie dotknięte skutkami pandemii, co pomoże im zachować ciągłość działalności, uruchomić inwestycje i utrzymać zatrudnienie. Programem będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju.

 

W dniu 25 maja 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła, że zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa.

 

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności: (i) wysokość subsydiowanych kredytów dla każdej firmy jest ograniczona wielkością jej potrzeb w zakresie inwestycji lub kapitału obrotowego w przewidywalnej przyszłości, (ii) kredyty mają ograniczoną wysokość i termin zapadalności (cztery lata), (iii) zostaną przyznane nie później niż do końca bieżącego roku oraz (iv) przewidują odpowiednie wynagrodzenie dla państwa polskiego. W ocenie Komisji, zaproponowany przez Polskę środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *