Kredyt w walucie obcej. I co dalej?

Posted on

 

Kredyty frankowe w Polsce – co dalej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Jeżeli zawarłeś z bankiem umowę kredytu udzielonego i spłacanego w złotych polskich, indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, przeczytaj poniższe wskazówki, z których dowiesz się jakie znaczenie ma dla Ciebie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku dot. nieuczciwych warunków w umowach kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej. 

Nieuczciwe warunki umowy kredytu hipotecznego – jak je zidentyfikować?

Jeżeli bank, z którym zawarłeś umowę kredytu hipotecznego, zawarł w umowie zapis pozwalający mu jednostronnie decydować o treści Twojego zobowiązania już po zawarciu umowy, w szczególności o wysokości Twojego zadłużenia wynikającego z tej umowy, tak co do długu ogółem po podpisaniu umowy i wypłacie środków z poszczególnych transz kredytu, jak i w trakcie spłaty tego kredytu, tj. co do wysokości poszczególnych rat oraz wysokości zadłużenia pozostałego do spłaty, gdyż kurs franka szwajcarskiego, stanowiący podstawę „przeliczenia” kredytu w dacie jego wypłaty oraz w dacie wpłaty poszczególnych rat, Bank ustalał dowolnie, tj. w sposób arbitralny, bez jasno i precyzyjnie określonych podstaw ustalania kursu tej walut – to może oznaczać, że w Twojej umowie kredytowej znajdują się niedozwolone postanowienia umowne. 

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TSUE  w wyroku z dnia 3 października 2019 roku orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku, nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać – dozwolone jest zatem unieważnienie takiej umowy.  
Trybunał kategorycznie uznał, że nie można dokonywać żadnej modyfikacji wadliwych umów. W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. 

Spłata kredytu nie ma wpływu na możliwość wystąpienia przeciwko bankowi na drogę sądową

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku dotyczy wszystkich spraw kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Spłacenie przez kredytobiorcę całego kredytu nie ma zatem negatywnego wpływu na ewentualny proces sądowy. Co automatycznie nie oznacza, że można bez przeszkód wystąpić na drogę sądową. Przy całkowitej spłacie kredytu należy dokładnie przeanalizować dokumenty przygotowane przez bank. 

Co dalej?

Wyrok TS UE z dnia 3 października 2019 roku  automatycznie nie wprowadzi zmian w umowach kredytowych. Sytuacja każdego z kredytobiorców musi być rozpatrywana indywidualnie przez sąd, a decyzja podejmowana w oparciu o dowody dotyczące tylko i wyłącznie konkretnej umowy kredytowej.
Nie wiesz co robić? Skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl nasz zespół zapewni profesjonalną analizę Twojej sytuacji pod kątem wystąpienia przesłanek umożliwiających wystąpienie na drogę sądową w celu “odfrankowania”  kredytu lub unieważnienia umowy kredytowej. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *