Nowe zasady delegowania pracowników

W tym miesiącu wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/975 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 16).

Wprowadzane zmiany będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw prowadzących działalność w danym państwie wysyłającym, które w ramach swojej bieżącej działalności delegują pracowników do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego. Dyrektywa ma zastosowanie do przedsiębiorców, którzy:

 1. delegują swoich pracowników na terytorium państwa przyjmującego w ramach umowy zawartej z przedsiębiorstwem przyjmującym,
 2. delegują swoich pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorców na terytorium państwa przyjmującego,
 3. są agencjami pracy tymczasowej i wynajmują swoich pracowników przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą lub działającemu na terytorium państwa członkowskiego.

Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone do ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług?

Rozszerzenie definicji pracodawcy

Od tej chwili pracodawcą delegującym pracownika na terytorium RP będzie każdy podmiot (bez względu na jego nazwę) kierujący pracownika do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej. Także pracodawca mający siedzibę oraz prowadzący znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, który jako podmiot będący agencją pracy tymczasowej kieruje do pracodawcy użytkownika swojego pracownika, a także podmiot, który jako agencja pracy tymczasowej skierował do pracodawcy swojego pracownika, w przypadku gdy pracodawca użytkownik na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego następnie kieruje tymczasowo takiego pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W zmienianej ustawie przyjęto również, że pracodawcą delegującym pracownika z terytorium Polski będzie także pracodawca mający siedzibę na terytorium RP, będący agencją pracy tymczasowej jeśli agencja ta kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika na terytorium RP lub innego państwa członkowskiego, który następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na terytorium państwa członkowskiego.

Zmiana minimalnych warunków zatrudnienia

Dla przypomnienia obecne warunki zatrudnienia obejmują:

 • normy i wymiar czasu pracy,
 • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • wysokość wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • BHP,
 • ochronę pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • zasady równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ustawa zastępuje aktualnie obowiązujące pojęcie „minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów” określeniem „wynagrodzenia za pracę” oraz dodaje nowy warunek zatrudnienia – należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP.

Ponadto wdrażana ustawa przewiduje również rozwiązania mające na celu wskazanie jakie czynniki trzeba wziąć pod uwagę ustalając wynagrodzenie za pracę.

Wprowadzenie rocznego okresu gwarantującego stosowanie minimalnych warunków zatrudnienia

W ustawie przewidziano zobowiązanie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP do zapewniania temu pracownikowi do upływu okresu 12 miesięcy delegowania, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z kodeksu pracy.

Należyta staranność – więcej obowiązków wykonawcy

Obecnie podmiot powierzający wykonanie prac (wykonawca), aby zwolnić się z odpowiedzialności solidarnej powinien przekazać pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP pisemną informację o warunkach zatrudnienia, obowiązujących na terytorium Polski i odebrać od niego obligatoryjne oświadczenie o dopełnieniu obowiązku złożenia deklaracji przewidzianej w ustawie.

W nowelizowanej ustawie należyta staranność będzie polegała na przekazaniu pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP pisemnej informacji o:

 • minimalnych warunkach zatrudnienia zapewnianych przez okres 12 miesięcy delegowania lub 18 miesięcy delegowania w przypadku złożenia przez pracodawcę umotywowanego powiadomienia lub
 • rozszerzonych warunkach zatrudnienia zapewnianych w przypadku upływu 12 miesięcy delegowania i braku złożenia przez pracodawcę umotywowanego powiadomienia lub upływu 18 miesięcy delegowania w przypadku złożenia takiego powiadomienia albo
 • warunkach zatrudnienia zapewnianych delegowanym na terytorium RP pracownikom tymczasowym oraz odebraniu od tego pracodawcy potwierdzenia złożenia oświadczenia.
Większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie wdrażanej ustawy Państwowa Inspekcja Pracy:

 • będzie mogła występować do pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP, przedsiębiorcy, ZUS, naczelników US i innych organów administracji publicznej z żądaniem albo z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących delegowania pracownikaz terytorium RP, jeśli zajdzie podejrzenie naruszenia przepisów państwa członkowskiego do którego został skierowany ten pracownik,
 • będzie zobowiązana do stosowania prawa właściwego, jeśli w wyniku całościowej oceny przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy zostanie ustalone, że w sposób niedozwolony stworzono pozory delegowania,
 • będzie kontrolowała minimalne warunki zatrudnienia pracowników delegowanychna terytorium RP, rozszerzone warunki zatrudnienia zapewniane takim pracownikom

  w przypadku upływu 12 miesięcy delegowania lub upływu 18 miesięcy delegowania w przypadku złożenia przez pracodawcę umotywowanego powiadomienia oraz warunki zatrudnienia zapewniane delegowanym na terytorium RP pracownikom tymczasowym.

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika

Pracodawca użytkownik:

 • będzie zobowiązany do przekazywania pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP, który jest agencją pracy tymczasowej lub agencją wynajmującą personel, pisemnej informacji o stronie internetowej prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, w zakresie warunków zatrudnienia gwarantowanych temu pracownikowi,
 • będzie zobowiązany do poinformowanie tego pracodawcy (oraz podmiot, który jako agencja pracy tymczasowej albo agencja wynajmująca personel skierował do tego pracodawcy osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania i który ma siedzibę oraz prowadzi znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim) o zamiarze skierowania tego pracownika do pracy w innym państwie członkowskim, co najmniej 15 dni roboczych przez planowanym skierowaniem,

W przypadku niepoinformowania w terminie o zamiarze skierowania pracownika do pracy w innym państwie członkowskim pracodawca użytkownik podlegać będzie karze grzywny od 1000 do 30 000 złotych. Taką samą grzywnę przewidziano dla pracodawcy użytkownika, które nie poinformuje podmiotu, który jako agencja pracy tymczasowej albo agencja wynajmująca personel, skierował do tego pracodawcy osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania i który ma siedzibę oraz prowadzi znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, o zamiarze skierowania pracownika do pracy w innym państwie członkowskim.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do nowych zasad delegowania pracowników odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do Agnieszki Kolbuch-Wągiel.

Share
Polish