Praktyczne wskazówki dla pracodawców w związku z epidemią COVID-19

Biorąc pod uwagę, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest bardzo dynamiczna pracodawcy powinni regularnie monitorować rządową stronę internetową poświęconą koronawirusowi   stronę Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz strony lokalnych stacji epidemiologicznych, by być na bieżąco co do aktualnej sytuacji. Ponadto pracodawcy powinni skonsultować się z doradcą w konkretnych sytuacjach, które nie są objęte niniejszymi ogólnymi wytycznymi.

 1. Wyznacz odpowiednią osobę lub zespół – pracownik (lub zespół pracowników) powinien zostać wyznaczony w zakresie wdrożenia odpowiednich środków i procedur przeciwdziałających koronawirusowi. Pracownicy powinni być informowani o tym, gdzie i w jaki sposób zgłaszać potencjalne przypadki związane z zakażeniem koronawirusem.
 2. Codziennie monitoruj oficjalne aktualizacje Wyznaczona osoba powinna codziennie sprawdzać wymienione strony internetowe pod kątem zmian w wytycznych lub aktualizacji sytuacji w kraju. W razie wątpliwości osoba ta powinna skontaktować się z całodobową infolinią NFZ pod numerem 800 190 590.

Przestrzegając wszelkich oficjalnych wytycznych, pracodawcy mogą mieć pewność, że podejmują uzasadnione kroki w celu ochrony pracowników w miejscu pracy.

 1. Utwórz plan działań Pracodawcy powinni przejrzeć swoje procedury dotyczące wypadków nadzwyczajnych i rozważyć przygotowanie planu specjalnie ukierunkowanego na COVID-19.

Celem każdego takiego planu powinno być zminimalizowanie ryzyka ekspozycji przy jednoczesnym utrzymaniu płynności operacji biznesowych. Pracodawcy powinni upewnić się, że plan jest elastyczny i zgodny z obowiązującym prawem i zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego. Pracodawcy mogą również rozważyć przetestowanie swojego planu pod kątem luk i upewnienie się, że zaktualizowali dane kontaktowe pracowników w przypadku awarii lub zamknięcia biura.

 1. Ogranicz podróże służbowe do obszarów dotkniętych epidemiąPracodawcy powinni regularnie sprawdzać informacje dla podróżujących i ograniczyć wszystkie podróże służbowe do obszarów wymienionych jako „Poziom zagrożenia 3: MSZ odradza podróże, które nie są konieczne”. Pracodawcy prowadzący działalność w obszarach wymienionych w poziomie 3 powinni skonsultować się z lokalną ambasadą lub konsulatem w sprawie podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 2. Rozważ ograniczenie podróży służbowych w inne obszaryPracodawcy powinni rozważyć ograniczenie podróży służbowych do innych destynacji, w tym wymienionych przez MSZ jako „Poziom zagrożenia 2, Zachowaj szczególną ostrożność”. Niektórzy pracodawcy podejmują obecnie kroki w celu ograniczenia wszelkich nieistotnych podróży służbowych. Niezależnie od tego – jeśli pracownik wyrazi obawy lub odmówi wzięcia udziału w podróży służbowej z powodu strachu przed COVID-19, pracodawca powinien poważnie potraktować wziąć to pod uwagę i zbadać o alternatywne rozwiązania, takie jak np. wideokonferencja lub przełożenie terminu podróży.
 3. Zasugeruj, aby pracownicy ograniczali podróże prywatne Wymaganie od pracowników powstrzymania się od podróży prywatnych do obszarów dotkniętych epidemią może być niezgodne z prawem. Pracodawcy mogą jednak poprosić pracowników, aby zachowali ostrożność przy podejmowaniu swoich decyzji dotyczących podróży i wymagać od pracowników odpowiedniego poinformowania, jeśli udają się do obszaru, który jest na poziomie zagrożenia 2 lub 3. Pracodawcy mogą również ostrzec pracowników, że jeśli zdecydują się na taki wyjazd, mogą zostać poproszeni po powrocie o pracę zdalną i wykonanie testów na obecność koronawirusa przed powrotem do pracy. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na przyjęcie takiego rozwiązania, powinien powiadomić pracowników na piśmie i poprosić o potwierdzenie przyjęcia takich informacji.
 4. Rozważ ograniczenie organizacji eventówW swoich najnowszych wytycznych Główny Inspektor Sanitarny zasugerował, aby unikać organizacji spotkań skupiających dużą ilość osób. Pracodawcy powinni przejrzeć kalendarz nadchodzących wydarzeń firmowych i zastanowić się, czy je odwołać albo przełożyć na inny termin lub też zorganizować takie wydarzenia z wykorzystaniem np. wideokonferencji. Pracodawcy mogą również zasugerować, aby pracownicy zachowywali ostrożność podczas uczestnictwa w dużych imprezach pozazawodowych, ale nie powinni karać pracowników za angażowanie się w takie wydarzenia poza czasem pracy.
 5. Zastanów się nad ograniczeniem spotkań w miejscu pracy Zachęcaj pracowników, by w miarę możliwości przeprowadzili spotkania w drodze wideokonferencji. Pracodawcy mający siedzibę w lokalizacjach podwyższonego ryzyka powinni rozważyć ograniczenie osób odwiedzających lub poproszenie odwiedzających o potwierdzenie, czy potencjalnie byli narażeni na COVID-19.
 6. Poinformuj pracowników o zachowaniu zasad higieny Wyślij e-mail do pracowników z przypomnieniami dotyczącymi zasad zachowywania się podczas kaszlu czy kichania oraz zasad utrzymania higieny rąk . Poproszenie pracowników o potwierdzenie odczytania wiadomości e-mail może pomóc w sprawdzeniu czy udało im się zapoznać z przekazanymi informacjami. Zalecane jest również umieszczenie plakatów związanych z tymi zasadami przy wejściu do miejsca pracy i w innych miejscach pracy, w których zwrócą uwagę pracowników (takich jak łazienki czy kuchnie).
 7. Zaopatrz miejsce pracy w odpowiednie środkiAby wzmocnić komunikat o zachowaniu zasad właściwej higieny, zapewnij pracownikom chusteczki, bezdotykowe pojemniki na odpady i środki dezynfekujące do rąk. Umieszczanie tych materiałów w miejscu pracy oraz w salach konferencyjnych (a nawet umieszczanie plakatów obok tych przedmiotów) pomaga w zachowaniu dobrych nawyków higienicznych.
 8. Wykonuj rutynowe czyszczenie miejsca pracy Upewnij się, że często dotykane miejsca pracy są rutynowo czyszczone i zapewnij jednorazowe ściereczki, których pracownicy będą mogli użyć do wycierania takich powierzchni po ich użyciu. GIS nie rekomenduje obecnie żadnej działań dezynfekcyjnych poza rutynowym czyszczeniem. Jeśli jednak pracodawca dowie się, że pracownik mógł zostać narażony na kontakt z wirusem, może rozważyć podjęcie dodatkowych środków.
 9. Poinstruuj chorych pracowników, aby pozostali w domuGIS zaleca obecnie, aby pracownicy z objawami ostrej choroby układu oddechowego pozostali w domu i nie przychodzili do pracy, dopóki gorączka lub inne objawy nie ustąpią przez co najmniej 24 godziny bez stosowania leków łagodzących. Pracodawcy powinni stosować te zalecenia i odpowiednio instruować pracowników.

Pracodawcy powinni zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa, aby ustalić, czy właściwe jest wymaganie od chorego pracownika lub pracownika, który opiekował się chorym, okazania zaświadczenia lekarskiego przed powrotem do pracy. Z uwagi na to, że ​​placówki medyczne mogą być przepełnione i mogą nie dostarczyć takiej dokumentacji w odpowiednim czasie. W takim przypadku pracodawcy mogą rozważyć umożliwienie pracownikowi pracę zdalną do czasu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

 1. Rozważ pouczenie potencjalnie narażonych pracowników na pozostanie w domuGIS regularnie aktualizuje wytyczne dotyczące ryzyka dla osób, które podróżowały do ​​obszarów wysokiego ryzyka lub były w kontakcie z innymi osobami, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Jeśli pracownik zgłosi taką sytuację, pracodawcy powinni zastosować wytyczne oceny ryzyka GIS jako uzasadniony krok w celu ochrony innych pracowników.

Obecne wytyczne mówią, że pracownicy, którzy udali się do kraju poziomu zagrożenia 3 lub w inny sposób zgłaszają potencjalne narażenie, powinni zostać pouczeni, aby nie przychodzili do miejsca pracy przez co najmniej 14 dni. Pracodawcy powinni jednak regularnie sprawdzać aktualizację GIS lub władz lokalnych i postępować zgodnie z najnowszymi dostępnymi wytycznymi.

Jeśli pracownicy zostaną poproszeni o pozostanie w domu z powodu możliwego narażenia, ale nie wykazują jeszcze objawów, zastanów się czy możliwe jest poproszenie ich o pracę zdalną. Jeśli praca zdalna nie jest możliwa z uwagi na charakter roli pracownika, zastanów się, czy objąć pracownika płatnym lub bezpłatnym urlopem.

 1. Szybko reaguj na wszelkie diagnozy COVID-19Jeśli pracownik zgłosi pozytywny wynik testu na COVID-19, pracodawca powinien zareagować szybko, ale z odpowiednią ostrożnością, aby chronić innych pracowników przed narażeniem i jednocześnie uszanować prywatność zakażonej osoby. Pracodawca powinien poinformować współpracowników o ich możliwym narażeniu na COVID-19, ale powinien powstrzymać się od ujawnienia tożsamości pracownika, którego dotyczy problem. Pracodawca powinien także zobowiązać pracowników do powiadomienia odpowiednich organów publicznych o innych przypadkach zarażenia i powinien rozważyć podjęcie kroków w celu dezynfekcji lub tymczasowego zamknięcia miejsca pracy.
 2. Przygotuj się na zwiększone zapotrzebowanie na pracę zdalnąPracodawcy powinni spodziewać się zwiększonej absencji i wniosków o pracę z domu, nawet od pracowników, którzy nie wykazują objawów ale mają powody, by sądzić, że zostali narażeni na działanie wirusa. Niektóre firmy ogłosiły niedawno zamknięcie swoich biur. Ponadto szkoły i przedszkola mogą zostać zamknięte, pozostawiając pracowników bez opieki nad dziećmi.

Przygotuj się na realizację takich wniosków w spójny sposób, który rozwiąże wszelkie uzasadnione obawy pracownika i zapewni utrzymanie odpowiedniego poziomu działania firmy. Zidentyfikuj podstawowe funkcje biznesowe wymagane do utrzymania działalności operacyjnej i zastanów się, jak te funkcje można wykonywać z domu. Zidentyfikuj zadania, które nie mogą być wykonane zdalnie (tj. obowiązki związane z utrzymaniem biura lub zarządzania obiektem) i zastanów się, jak zrealizować wnioski o pracę zdalną pracowników odpowiedzialnych za te obszary. Wyjaśnij pracownikom, że każda praca zdalna jest tymczasowa w świetle obecnej sytuacji, aby uniknąć ustanowienia zwyczaju, w którym pracownicy mogą pracować z domu przez nieokreślony czas.

Zaktualizuj harmonogram pracy zdalnej, aby w dalszym ciągu monitorować wydajność pracowników. Upewnij się, że pracownicy nieobjęci zwolnieniem nadal dokładnie rejestrują przepracowane godziny i robią wszystkie stosowne przerwy na posiłek i odpoczynek.

Koordynuj dział IT, aby upewnić się, że twoje systemy są przygotowane na wzrost liczby pracowników pracujących z domu. Upewnij się, że poufne informacje firmy (zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) są odpowiednio chronione.

 1. Unikaj dyskryminacjiPracodawcy powinni ostrożnie wdrażać powyższe zasady, procedury i protokoły w taki sposób, aby nie dyskryminować pracowników na podstawie jakichkolwiek cech, w szczególności ze względu na pochodzenie narodowe lub etniczne. Istnieją już doniesienia o przypadkach ksenofobii i reakcjach wobec pracowników azjatyckich, a zwłaszcza chińskich.
Share
Polish