Posted on

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań przyjętych przez rząd, który ma przeciwdziałać skutkom finansowym i gospodarczym wystąpienia pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Rządowy projekt o wartości nie mniej niż 10% polskiego PKB przewiduje pomoc w obszarze pięciu filarów:

 1. Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
 2. Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
 3. Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
 4. Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
 5. Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Rozwiązania przyjęte przez rząd w Tarczy Antykryzysowej przewidują m.in.:

 1. pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące – jednak nie dla wszystkich. Pomoc ta obejmie mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników oraz samozatrudnionych, jeśli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 roku i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 roku nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). 
 2. świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych,
 3. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy, 
 4. ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 5. czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 6. umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 7. korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 8. wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych – dla przykładu, firma transportowa borykająca się z problemami finansowymi będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych. Z zapowiedzi złożonych w ramach prezentacji Tarczy Antykryzysowej wynika również, że okres oczekiwania na granicy zostanie wyłączony z czasu pracy kierowców samochodów. Wsparciem dla firm transportowych ma być także czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę,
 9. ułatwienia dla branży turystycznej – projekt zakłada przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta do 180 dni od dnia rozwiązania umowy (obecnie jest to 14 dni) w sytuacji niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii koronawirusa. Przewidziano również możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 10. umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 11. obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 12. przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców – projekt przewiduje przedłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Ponadto możliwe będzie wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).
 13. zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów – projekt zakłada wdrożenie mechanizmu wydłużenia terminów realizacji zamówień publicznych poprzez przyjęcie procedury zwalniającej z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienie w realizacji przetargów. Dodatkowo przewidziano, że nienaliczanie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie przyspieszonego trybu lub niezastosowanie Przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w stosunku do zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. 
 14. umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 15. przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 – projekt zakłada umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 roku. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw. 
 16. gwarancje de minimis z BGK;
 17. dopłaty BGK do odsetek;
 18. fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Ponadto rozwiązania przyjęte przez rząd przewidują również m.in.:

  • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);
  • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
  • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
  • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
  • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
  • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
  • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
  • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
  • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Zapowiedzi Rządu pozostawiają jednak duży niedosyt. Chociaż założenia Tarczy Antykryzysowej należy ocenić pozytywnie, to zdaniem Ipso Legal na drodze do ich realizacji może stanąć wiele problemów prawnych. Skuteczność rozwiązań zaproponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej będzie można ocenić dopiero po ich wdrożeniu w ramach ustawy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *