Tarcza 4.0 – Zasady udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania

Posted on

Do jakich kredytów?

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  będą miały zastosowanie do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych udzielanych w złotych w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub obniżonej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

UWAGA! Dopłaty do oprocentowania będą miały zastosowanie do umów kredytowych zawartych do 31 grudnia 2020 r.

Dla kogo?

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  będą miały zastosowanie do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych udzielanych w złotych w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Czy o dopłaty do oprocentowania może starać się przedsiębiorca, który zawarł umowę kredytu przed wejściem w życie ustawy?

Tak. Według ustawy dopłaty stosuje się do umów kredytowych zawartych od dnia wejścia w życie ustawy oraz do tych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeśli umowy te zostaną dostosowane do warunków  określonych w ustawie.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, by móc uzyskać dopłatę do oprocentowania?

O dopłatę do oprocentowania może starać się przedsiębiorca, który:

  • na dzień 31 grudnia 2019 nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
  • wykonuje na terytorium RP działalność gospodarczą lub zwiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,
  • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie tej ustawy,
  • utracił płynność finansową w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19 lub jest zagrożony utratą takiej płynności.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielanie kredytu z dopłatą przedsiębiorca składa za pośrednictwem banku, który zawarł z BGK umowę o współpracy. BGK opublikuje na swojej stronie internetowej listę banków udzielających kredytów z dopłatami.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej lub lub zagrożenie jej utratą,
  • inne dokumenty wymagane przez bank,
  • oświadczenie dotyczące tego, że na 31 grudnia 2019 nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji (pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Na jaki okres czasu zostaje przyznana dopłata do oprocentowania?

Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Ile będą wynosić dopłaty?

2 % – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,

1 % – w przypadku innego przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *