CSRD czyli dyrektywa UE w sprawie raportowania niefinansowego — co powinieneś wiedzieć

Niedługo przedsiębiorcy podlegać będą nowym przepisom unijnym dotyczącym raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, CSRD). 

Tekst dyrektywy CSRD jest obecnie uzgadniany przez kraje członkowskie, ale ma stać się prawem unijnym jeszcze do końca roku 2022. 

CSRD znacznie rozszerzy zakres obowiązków sprawozdawczości niefinansowej, które zawarto w dyrektywie o sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), jednocześnie ja zastępując. 

CSRD będzie miała zastosowanie do wszystkich dużych przedsiębiorstw unijnych, które spełniają dwa z nw. kryteriów: 

  • zatrudniają ponad 250 pracowników, 
  • mają obrót większy niż 40 mln euro; lub
  • ich łączne aktywa wynoszą 20 mln euro. 

CSRD będzie miała również zastosowanie do spółek, których papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym UE, niezależnie od tego czy emitent ma siedzibę w UE czy w państwie spoza UE. Obejmować to będzie także sektor MŚP notowany na giełdzie, z wyjątkiem niektórych mikroprzedsiębiorstw. 

Terminy CSRD

CSRD będzie musiała być stosowana w latach obrotowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2024. Zastosowano tu jednak pewne rozróżnienie:

  • dla przedsiębiorstw, które podlegają już NFRD pierwsze sprawozdanie ma być sporządzone w 2025 roku, 
  • duże przedsiębiorstwa, które nie podlegają NFRD będą musiały stosować CSRD od 1 stycznia 2025 roku, lub po tej dacie (sprawozdania będą składane w 2026 roku, na podstawie danych z 2025 roku), 
  • CSRD w stosunku do MŚP notowanych na giełdzie będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2025, z zastrzeżeniem możliwości rezygnacji do 2028 roku (samo sprawozdanie będzie składane w 2027 roku w oparciu o dane z 2026 roku). 

Ujawnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju

Podmioty objęte zakresem CSRD będą zobowiązane do przestrzegania szczegółowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) opracowywanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). 

Informacje te będą musiały być raportowane w wyraźnej, dedykowanej sekcji sprawozdania zarządu spółki, który będzie udostępniana publiczne. 

Zakres raportowania ESG według CSRD 

Obowiązek raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju będzie dotyczył wielu obszarów tematycznych, w tym kwestii środowiskowych (takich jak zmiana klimatu i różnorodność biologiczna) oraz czynników społecznych (takich jak warunki pracy, równość, niedyskryminacja, różnorodność i integracja, prawa człowieka oraz wpływ przedsiębiorstwa na ludzi i ich zdrowie). Podmioty będą zobowiązane do ujawnienia informacji na temat ich strategii oraz odporności modelu biznesowego na ryzyka związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju. 

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane też do ujawnienia swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz planów przejściowych (jeśli je posiadają), które ustanowiły w celu zapewnienia zgodności ich modelu biznesowego i strategii, z:

  • przejściem na zrównoważoną gospodarkę, 
  • ograniczeniu globalnego ocieplenia zgodnie z porozumieniami paryskimi, oraz
  • osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z celami UE określonymi w europejskim prawie klimatycznym.

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do ujawnienia procesu należytej staranności w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w ich własnej działalności oraz głównych (rzeczywistych lub potencjalnych) skutków z tym związanych. Przedsiębiorstwa będą również ujawniać wszelkie działania podjęte w celu zapobieżenia, złagodzenia, naprawienia lub zakończenia niekorzystnym skutkom z tym związanych.

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do składania na sprawozdań dotyczących swoich “kluczowych zasobów niematerialnych”, które są źródłem wartości tego przedsiębiorstwa. 

MŚP będą natomiast podlegać bardziej ograniczonemu zestawowi wymogów sprawozdawczych opartych na zasadzie proporcjonalności, które nie będą obejmowały wszystkich obszarów. 

Ujednolicenie standardów CSRD

CSRD dąży do ujednolicenia standardów sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym i często nawiązuje do globalnych standardów opracowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju. 

Jednocześnie, żeby zmniejszyć obciążenia związane z raportowaniem dla przedsiębiorców działających globalnie, CSRD przewiduje system równoważności. Oznacza to m.in., że w niektórych przypadkach spółki dominujące spoza UE będą mogły sporządzać sprawozdania skonsolidowane dla swoich spółek zależnych w UE, pod warunkiem że sprawozdania te będą sporządzane w sposób równoważny z wymogami obowiązującymi w UE. 

Masz pytania dotyczące raportowania niefinansowego? Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z mec. Agnieszką Kolbuch-Wągiel

Chcesz wiedzieć w jaki sposób pomagamy przedsiębiorcą w sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem? Wejdź na naszą stronę : www.ipsolegal.pl/esg

Share
Polish