Jakie obowiązki wprowadza dyrektywa w sprawie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw?

Dyrektywa w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) to dyrektywa UE, która weszła w życie na początku tego roku i wprowadza obowiązki sprawozdawcze, które będą wprowadzane stopniowo w latach 2024–2029. CSRD znacząco zmienia i rozszerza wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania, które istniały w ramach dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) i oczekuje się, że będzie mieć wpływ na ponad 50 000 przedsiębiorstw, znacznie przekraczając liczbę 11 600 przedsiębiorstw objętych dyrektywą NFRD.

W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy rozwój prawodawstwa UE promującego zrównoważony wzrost gospodarczy w celu zwalczania coraz bardziej widocznych skutków takich problemów, jak zmiana klimatu, degradacja środowiska i utrata różnorodności biologicznej. Strategia UE skupiała się głównie na informacjach, które przedsiębiorstwa mają obowiązek publikować w związku ze swoimi praktykami w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).

Pomimo wcześniejszych przepisów w tym zakresie, w 2021 r. Komisja Europejska zgłosiła znalezienie istotnych dowodów na to, że wiele przedsiębiorstw w dalszym ciągu nie ujawnia istotnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju oraz że w przypadku ujawnienia informacji występują problemy z ich porównywalnością i wiarygodnością. Widzimy to w praktyce we wzroście greenwashingu, w ramach którego firmy przedstawiają twierdzenia dotyczące swoich certyfikatów ekologicznych, których nie można odpowiednio uzasadnić. Firmy spotykają się również z niespójnymi, a czasem uciążliwymi żądaniami inwestorów i pożyczkodawców w zakresie materiałów związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście należytej staranności.

Celem CSRD jest zapewnienie kompleksowych i spójnych wymogów w zakresie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwiększając zarówno odpowiedzialność korporacyjną, jak i zaufanie do firm pochodzących od stron trzecich, takich jak inwestorzy i pożyczkodawcy.

Czy CSRD dotyczy Twojej spółki?

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, CSRD ma zastosowanie do następujących spółek:

 1. Spółki posiadające papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych w UE , niezależnie od tego, gdzie są zarejestrowane (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw).
 2. Duże przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE, które spełniają dwa z trzech z następujących warunków :
  1. Ponad 250 pracowników i/lub
  2. Obrót netto powyżej 40 mln € i/lub
  3. Aktywa ogółem (bilans) ponad 20 mln euro.
 3. Unijne przedsiębiorstwa dominujące grupy, która jako całość spełnia kryteria dużego przedsiębiorstwa (powyżej).
 4. Spółki dominujące zarejestrowane poza UE, które osiągają obrót netto w UE w wysokości 150 milionów euro i spełniają co najmniej jeden z poniższych kryteriów :
  1. Spółka zależna w UE kwalifikująca się jako duże przedsiębiorstwo (patrz wyżej)
  2. Jednostka zależna w UE będąca notowanym na giełdzie MŚP, lub
  3. Oddział w UE, który w poprzednim roku finansowym wygenerował obrót netto w wysokości ponad 40 mln euro.

Ponieważ Wielka Brytania nie jest już częścią UE, spółki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii będą objęte zakresem CSRD tylko wtedy, gdy będą należeć do kategorii (1) lub (4) powyżej. Jeżeli dyrektywa CSRD ma zastosowanie na mocy opcji (4) powyżej, do opublikowania raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju zobowiązana jest kwalifikująca się unijna spółka zależna lub oddział, a nie spółka dominująca spoza UE.

Jakie są obowiązki?

W pewnym zakresie spółki są zobowiązane do zgłaszania informacji dotyczących szerokiego zakresu kwestii ESG związanych z ich działalnością, takich jak cele w zakresie redukcji emisji, plany przejścia na zero netto i polityka dotycząca współczesnego niewolnictwa.

CSRD wymaga wydzielonej sekcji w sprawozdaniach zarządu spółki, zawierającej wystarczające ujawnienie informacji, aby zrozumieć wpływ spółki na kwestie zrównoważonego rozwoju i odwrotnie, co jest znane jako zasada „podwójnej istotności”. Sprawozdawczość będzie musiała być zgodna z europejskimi standardami raportowania na temat zrównoważonego rozwoju (ESRS), których pierwszy zestaw opublikowano pod koniec lipca 2023 r. Istnieje również nowy wymóg dotyczący ograniczonej pewności raportu, aby zapewnić, że przekazane informacje są dokładne i zgodne. CSRD pozostawia karanie za nieprzestrzeganie przepisów państwom członkowskim. Firmy, które nie zastosują się do tych przepisów, mogą zatem zostać ukarane sankcjami administracyjnymi, które mogą różnić się w zależności od państwa członkowskiego, począwszy od publicznych oświadczeń o naruszeniu po kary finansowe.

Wymagane ujawnienia są potencjalnie złożone i będą się zmieniać z biegiem czasu, dlatego zalecamy zasięgnięcie porady prawnej, jeśli uważasz, że Twoja firma może być objęta zakresem.

Kiedy będzie to egzekwowane?

Wprowadzenie jest rozłożone na różnych etapach:

Gradacja Egzekwowanie
1
 • 1 stycznia 2024 r
 • Spółki już objęte zakresem NFRD rozpoczną raportowanie
2
 • 1 stycznia 2025 r
 • Rozpoczęcie raportowania przez duże podmioty, które obecnie nie podlegają NFRD
3
 • 1 stycznia 2026 r
 • Notowane na giełdzie MŚP, które rozpoczną sprawozdawczość
4
 • 1 stycznia 2028 r
 • W zakresie spółki spoza UE do rozpoczęcia raportowania

Jakie są skutki CSRD?

W przypadku spółek objętych zakresem przewidujemy, że krótkoterminowe koszty zapewnienia zgodności z dyrektywą CSRD będą wysokie ze względu na rozległe obowiązki sprawozdawcze. Jednakże całkowity koszt zapewnienia zgodności prawdopodobnie zmniejszy się w perspektywie średnio- i długoterminowej, a przestrzeganie dyrektywy CSRD stanie się nawykowe i powinno poprawić dialog między przedsiębiorstwami a stronami trzecimi, takimi jak inwestorzy i inne zainteresowane strony, na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju i możliwości inwestycyjnych. Posiadanie jednego zestawu ogólnounijnych standardów sprawozdawczości ułatwi także przedsiębiorstwom o dużej obecności w UE konieczność radzenia sobie z rozbieżnymi krajowymi standardami sprawozdawczości.

Oczekujemy również szerszego efektu domina w przypadku spółek spoza  tego zakresu. Jeżeli standardy sprawozdawczości przewidziane w CSRD staną się powszechne na rynku UE, zainteresowane strony mogą zacząć oczekiwać takich standardów, nawet w przypadku spółek spoza zakresu CSRD. W związku z tym brytyjskie przedsiębiorstwa mogłyby uznać, że dobrowolne przestrzeganie przepisów leży w ich interesie, nawet gdyby nie wymagały tego równoległe przepisy brytyjskie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązków związanych z ESG zapoznaj się z naszą bazą wiedzy: https://ipsolegal.pl/esg/

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Agnieszką Kolbuch-Wągiel.

Share
Polish