Grunty rolne na Ukrainie

W kwietniu tego roku Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną. Od 1 lipca 2021 obywatele Ukrainy będą mieli możliwość zakupu ziemi o powierzchni do 100 ha. Zmiany, które zostały wprowadzone były konieczne, by umożliwić Ukrainie dostęp do kredytów i pożyczek udzielanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Ustawa powinna wejść w życie 1 lipca 2021 r. umożliwi ona obywatelom Ukrainy zbywanie, nabywanie i wydzielanie (zmianę przeznaczenia) gruntów rolnych będących własnością prywatną. Możliwe będzie również wniesienie takich gruntów jako wkład niepieniężny (aport) ukraińskich osób prawnych.

Banki ukraińskie, w tym banki z kapitałem zagranicznym, także będą mogły nabywać grunty rolne w toku egzekucji hipotek pod warunkiem ich obowiązkowej sprzedaży w ciągu dwóch kolejnych lat.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby prawne należące do obywateli Ukrainy będą mogły nabywać prywatne grunty rolne i organizować bank ziemi do 10 000 hektarów. Jednocześnie takie ograniczenie nie będzie dotyczyć banków.

Także od 1 stycznia 2024 r. cudzoziemcom zostanie umożliwiony zakup udziałów w ukraińskich spółkach posiadających grunty rolne na Ukrainie. Ponadto ukraińskie firmy należące do cudzoziemców będą mogły uzyskać zezwolenie na nabywanie gruntów rolnych na Ukrainie dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Wszystko jednak zależy od wyniku krajowego referendum, które ma odbyć się w tej sprawie.

Pomimo nowego ustawodawstwa, zakaz bezpośredniego nabywania i posiadania przez cudzoziemców gruntów rolnych na Ukrainie pozostaje w mocy. Nadal obowiązuje zakaz zbywania państwowych i komunalnych gruntów rolnych.

Ustawa określa ogólne zasady funkcjonowania ukraińskiego rynku ziemi rolnej, m.in .:

  • do 1 stycznia 2030 r. cena zakupu gruntu rolnego przyznanego właścicielom udziałów w gruncie (tzw. payi ) nie może być niższa niż wartość pieniężna tych gruntów;
  • prawo pierwszeństwa zakupu gruntu (np. pierwszeństwo najemcy, pierwszeństwo gminy itp.) będzie zbywalne;
  • płatności gotówkowe w transakcji sprzedaży gruntu nie będą już możliwe; płatności będzie można dokonać jedynie przelewem bankowym;
  • nabywca gruntu rolnego będzie zobowiązany do udokumentowania źródła pochodzenia środków wykorzystanych na zakup.

W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z Agnieszką Kolbuch-Wągiel lub napisz na office@ipsolegal.pl

Share
Polish