Implementacja ZAFI – Analiza zmian

Do 2 sierpnia 2021 państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 oraz uzupełniającego ją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z 20 czerwca 2019 dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W założeniu dyrektywa i rozporządzenie mają za zadanie skoordynować warunki dotyczące  zarządzających funduszami prowadzących działalność na rynku wewnętrznym i ułatwiać transgraniczną dystrybucję funduszy, którymi ci zarządzający zarządzają.

Ww. rozporządzenie ustanawia jednolite przepisy dotyczące:

 • przekazów reklamowych kierowanych do inwestorów,
 • zasad dotyczących opłat i prowizji nakładanych na fundusze inwestycyjne w związku z ich działalnością transgraniczną,
 • udostępniania na stronie internetowej informacji na temat przepisów krajowych dotyczących wymogów w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych.
 • ustanowienia centralnej bazy danych dotyczących transgranicznego tworzenia funduszy inwestycyjnych,
 • procedury weryfikacji informacji reklamowych przez krajowe organy nadzoru.

Wobec konieczności wdrożenia do polskiego systemu prawnego ww. aktów prawnych Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji, który ma odzwierciedlać stan prawa unijnego w zakresie funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi. Oto kilka najistotniejszych zmian:

 • w art. 299 ust. 1 ustawy o funduszach nie będzie miał już zastosowania do funduszy inwestycyjnych, a jedynie do zbiorczych portfeli papierów wartościowych,
 • projekt ustawy znosi obowiązek powołania przedstawiciela funduszu zagranicznego oraz agenta płatności,
 • zagraniczny fundusz inwestycyjny zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które umożliwią m.in. prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium RP, dostęp inwestorom do informacji o sposobie zbywania i odkupywania na terytorium RP tytułów uczestnictwa, składania reklamacji wraz z dostępem do procedur i informacji dotyczących środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji,
 • możliwość zaprzestania przez fundusz transgraniczny zbywania emitowanych tytułów uczestnictwa na terytorium RP pod pewnymi warunkami,
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego dotyczącego zmiany kategorii jednostek uczestnictwa funduszu zbywanych na terytorium goszczącego państwa członkowskiego,
 • rozszerzenie obowiązku ustanowienia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych na zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprowadzających do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały alternatywnych funduszy inwestycyjnych wśród inwestorów detalicznych,

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 2 sierpnia 2021.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl

Share
Polish