Jak uzyskać ochronę znaku towarowego w Polsce?

Co można zarejestrować jako znak towarowy w Polsce?

Znaki towarowe to oznaczenia, których przedsiębiorcy używają do identyfikacji swoich produktów lub usług. Mogą mieć postać np. rysunku, liter, cyfr, koloru, formy przestrzennej (jak kształt towaru lub opakowania), a nawet dźwięku. Ważne jest, aby takie oznaczenie było niepowtarzalne i odróżniało towary jednej firmy od towarów innej.

Aby uzyskać ochronę prawną dla swojego znaku towarowego w Polsce, należy zgłosić go do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP. Opłata za zgłoszenie zależy od liczby klas towarowych, w których znak zostanie zgłoszony. W tym celu warto skorzystać z Klasyfikacji Nicejskiej, aby określić liczbę klas znaków towarowych.
Dlaczego można spotkać się z odmową rejestracji znaku towarowego w Polsce?
We wniosku o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, znak towarowy musi być przedstawiony lub wyrażony w odpowiedni sposób. W zależności od formy znaku może to być dołączenie go do zgłoszenia, przedstawienie kilku jego części obok siebie, wyrażenie go w postaci rysunku lub fotografii, wyrażenie go w postaci hologramu lub wyrażenie go w postaci melodii nie nadającej się do bezpośredniego przedstawienia.
Zgłoszenie może być złożone osobiście, przez pełnomocnika, pocztą, faksem lub przez internet. Pełnomocnikiem może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat, podmiot świadczący usługi transgraniczne.
Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. W przypadku zgłoszenia faksem, oryginał dokumentu musi być dostarczony do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania.

Urząd Patentowy może odmówić ochrony znaków towarowych, które:

 • mogą nie być znakiem towarowym,
 • nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone,
 • składają się wyłącznie z elementów nieodróżnialnych w obrocie, takich jak rodzaj towaru, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcja lub przydatność,
 • składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
 • składają się wyłącznie z kształtu lub innej cechy towaru, które są niezbędne do osiągnięcia efektu technicznego lub istotnego zwiększenia wartości towaru,
 • zostały zgłoszone w złej wierze,
 • są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • zawierają element będący symbolem, np. symbole religijne, patriotyczne lub kulturowe, które obrażają uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
 • zawierają elementy będące symbolem Polski, jak np. godło, barwy, hymn, znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej, sił porządkowych, reprodukcja orderów, odznaczeń, odznak honorowych, odznak wojskowych itp. bez wykazania odpowiednich uprawnień,
 • zawierać symbol obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, symbol organizacji międzynarodowej lub oficjalne oznaczenie obcego państwa, pieczęć kontrolną lub gwarancyjną, bez wykazania odpowiedniego upoważnienia,

Proces rejestracji znaku towarowego w Polsce

Prawo ochronne na znak towarowy w Polsce przysługuje osobie, która go zgłosiła lub nabyła od niej prawo do jego używania. W Polsce prawo ochronne na znak towarowy może uzyskać wiele osób i podmiotów, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i jednostki organizacyjne Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o indywidualne znaki towarowe, to prawo ochronne może być udzielone przez osobę fizyczną, osobę prawną, organ państwowy lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W przypadku zbiorowego znaku towarowego prawo ochronne może uzyskać organizacja lub osoba prawna.

Ponadto prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny może uzyskać osoba fizyczna lub osoba prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie dostaw towarów. Znak towarowy gwarancyjny służy do odróżnienia towarów certyfikowanych od tych, które nie są certyfikowane.

Jeśli chodzi o wspólne prawo ochronne, to jest ono udzielane na znak towarowy, który jest przeznaczony do używania przez kilka osób, np. przedsiębiorców. Ważne jest, aby używanie takiego znaku nie było sprzeczne z interesem publicznym lub nie miało na celu wprowadzenia odbiorców w błąd.

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony dla konkretnych towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu.

WAŻNE: Pamiętaj, że zarejestrowany znak towarowy jest chroniony tylko w zakresie dotyczącym konkretnych towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu.

Dokumenty wymagane do rejestracji znaku towarowego w Polsce

Pełne informacje na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie UPRP, dokumentami wymaganymi do dokonania zgłoszenia znaku towarowego są:

 • Zgłoszenie – dokument obowiązkowy, który należy wypełnić na formularzu udostępnionym przez UPRP lub za pośrednictwem systemu informatycznego.
 • Opłata – dokument potwierdzający wniesienie opłaty za zgłoszenie znaku towarowego.
 • Dokument pierwszeństwa – dokument, który należy dołączyć w przypadku zastrzegania pierwszeństwa.
 • Materiały graficzne lub dźwiękowe – dokumenty, w tym fotografie lub wydruki znaku towarowego, a także nośniki komputerowe zawierające zapis dźwiękowy w przypadku znaku dźwiękowego lub multimedialnego.
 • Dokumenty potwierdzające prawo do używania oznaczeń w znaku towarowym – dokumenty, które należy dołączyć, jeżeli zgłaszany znak towarowy zawiera symbole Rzeczypospolitej Polskiej, symbole organizacji paramilitarnej lub organów ścigania, odwzorowanie polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki wojskowej albo innego urzędowego lub powszechnie używanego odznaczenia lub odznaki.
 • Wszystkie te dokumenty należy złożyć w Urzędzie Patentowym RP na formularzach papierowych lub za pośrednictwem systemu informatycznego.

Proces sprzeciwu wobec znaku towarowego w Polsce

Czy wiesz, że w Polsce możesz złożyć sprzeciw, jeśli uważasz, że znak towarowy zgłoszony przez inny podmiot jest taki sam lub podobny do Twojego? Albo jeśli to Ty próbujesz zarejestrować nazwę, symbol, logo lub motyw, który ktoś inny wykorzystuje w swojej działalności?

Jest to ważne, ponieważ Twoje prawa do znaków towarowych są chronione przez prawo. Aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych w przyszłości, warto złożyć sprzeciw wobec podobnego lub takiego samego znaku towarowego, który został zgłoszony przez inny podmiot.

Sprzeciw można złożyć, jeśli:

 • używanie znaku towarowego narusza osobiste lub majątkowe prawa osób;
 • zgłoszony znak towarowy jest identyczny ze znakiem towarowym, na który zostało udzielone prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
 • zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który zostało udzielone prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia zgłoszonego znaku z wcześniejszym znakiem;
 • zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny przyniosłoby zgłaszającemu nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego;
 • zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą, do której ustalane jest pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był w Polsce powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla oznaczenia identycznych lub podobnych towarów pochodzących od innej osoby, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia zgłoszonego znaku towarowego z powszechnie znanym znakiem towarowym;
 • jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, uprawniony do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, pod warunkiem zarejestrowania oznaczenia lub nazwy, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.
 • Podstawą sprzeciwu mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, pod warunkiem udzielenia na nie prawa ochronnego. W takim przypadku wszczęcie postępowania sprzeciwowego zostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania zgłoszeniowego, na którym sprzeciw został oparty.

Sprzeciw należy wnieść w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Ogłoszenie o sprzeciwie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz na stronie internetowej urzędu. Ogłoszenie musi zawierać numer znaku towarowego, przeciwko któremu wnoszony jest sprzeciw oraz nazwisko lub nazwę firmy.

Koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce

450 zł – opłata za dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej według aktualnej klasyfikacji towarów i usług w formie tradycyjnej (papierowej),
400 zł – opłata za dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji, w formie elektronicznej,
120 zł – opłata za każdą dodatkową klasę towarową,
w przypadku wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty zwiększa się o 100%,
100 zł – opłata od oświadczenia o skorzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo.
Uwagi końcowe

Niniejszy artykuł wyjaśnia proces uzyskania prawnej ochrony znaku towarowego w Polsce. Przedstawia, co można zarejestrować jako znak towarowy, dokumenty wymagane do rejestracji, proces rejestracji oraz przesłanki, na podstawie których zgłoszenie może zostać odrzucone. Artykuł wyjaśnia również proces sprzeciwu w Polsce.
Pamiętaj, że w Polsce możesz również uzyskać ochronę znaku towarowego obejmującą wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oznacza to, że Twoja firma może być chroniona niezależnie od tego, na jakim rynku europejskim działa.

FUNDUSZ MŚP 2023 refundacja opłat za zgłoszenie znaku towarowego!

23 stycznia 2023 roku rozpoczął się trzeci rok funkcjonowania programu SME Fund 2023, który cieszy się dużą popularnością wśród naszych klientów.

SME Fund to program mający na celu oferowanie wsparcia finansowego dla unijnych MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej.

Dzięki temu wsparciu można otrzymać zwrot opłat:
75% opłat urzędowych obejmujących zgłoszenie, badanie, klasę, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, w przypadku zgłoszeń unijnych, krajowych i regionalnych,
50% opłat urzędowych związanych z dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego na poziomie międzynarodowym.

Masz pytania dotyczące rejestracji znaków towarowych w Polsce i Europie? Skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl

Share
Polish