Lekarski Egzamin Weryfikacyjny dla osób spoza UE

Jedną z możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest uzyskanie dyplomu w państwie niebędącym członkiem UE oraz zdanie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW).

Kto może przystąpić?

Do egzaminów mogą przystąpić osoby, które uzyskały dyplom lekarza poza UE – uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza. Studia te muszą trwać co najmniej 5 lat.

Jak można podejść do LEW?

Egzamin przeprowadzany jest na wniosek zainteresowanego lekarza. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu składa się do Centrum Egzaminów Medycznych za pośrednictwem formularza udostępnianego na stronie internetowej CEM. Formularz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do dyrektora CEM wraz z dyplomem przetłumaczonym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłata

Wniosek podlega opłacie w wysokości 700 złotych. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy CEM wygenerowany po złożeniu wniosku. W tytule opłaty należy wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin oraz wskazać sesję egzaminacyjną, w której zamierza się podejść do egzaminu.

Terminy egzaminów oraz składania wniosków

Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach: wiosennej oraz jesiennej:

  • sesja wiosenna odbywa się w okresie 15 maj – 15 czerwiec,
  • sesja jesienna odbywa się w okresie 15 październik – 15 listopad.

Natomiast terminy na składanie wniosku są następujące:

  • sesja wiosenna – do dnia 28 lutego,
  • sesja jesienna – do dnia 31 lipca.
Forma i progi zdawalności

Egzamin składa się z 200 pytań jednokrotnego wyboru zawierających 5 odpowiedzi. Wynik pozytywny uzyskuje osoba, która uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (120).

Egzamin prowadzony jest wyłącznie w języku polskim.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, dyrektor CEM wydaje w terminie 21 dni świadectwo złożenia egzaminu.

Masz pytania? Odezwij się do nas na: office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do Błażeja Wągiela

Kopia Karuzela — kopia (5)
Share
Polish