Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej – analiza cz.1

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiego postępowania cywilnego nowe odrębne postępowanie, dotyczące spraw własności intelektualnej. Przedmiotowa nowelizacja KPC weszła w życie w dniu 1 lipca 2020 roku. 

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony naszych klientów oraz naszych obserwatorów w mediach społecznościowych zdecydowaliśmy się na wprowadzenie cyklu artykułów prezentujących podstawowe informacje dotyczące najważniejszych kwestii związanych z wprowadzaniem postępowania w sprawach własności intelektualnej. Poniżej pierwszy z nich, wyjaśniający czym są sprawy z zakresu własności intelektualnej. 

W założeniu ustawodawcy, postępowanie w sprawach własności intelektualnej jest odpowiedzią na liczne postulaty przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz konieczności wdrożenia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. 

Zgodnie z dodanym z dniem 1 lipca 2020 roku art. 479[89] § 1 KPC, sprawy własności intelektualnej to sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych.

Natomiast, art. 479[89] § 1 KPC stanowi, że sprawami własności intelektualnej są także sprawy o:

 1. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 2. ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
 3. ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Jednocześnie, w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego sądy własności intelektualnej będa mogły orzekać o żądaniach:

  • unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy;
  • unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, 
  • uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, 
  • unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego

z tym zastrzeżeniem, że żądania te muszą zostać zgłoszone w ramach powództwa wzajemnego sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego (art. Art.  479[122] KPC). 

Do tej pory orzekanie o powyższych żądaniach leżało w wyłącznej kompetencji Urzędy Patentowego RP. Taka możliwość nadal pozostaje, ale już jako alternatywna wobec powództwa wytoczonego w tym zakresie przed sądem cywilnym. 

W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej wprowadzono mechanizmy pozwalające na wykluczenie się wzajemne dwóch odrębnych postępowań w tej samej sprawie, tj. przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (“UPRP”) oraz przed sądem cywilnym. W przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego w sprawach o naruszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego sąd zwraca się do Prezesa UPRP z żądaniem udzielenia informacji, czy przed UPRP toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Jeżeli przed UPRP toczy się sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, sąd zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed UPRP. Zgodnie z art. 479[126] § 4 KPC sąd odrzuca pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa, jeżeli decyzja wydana przez UPRP, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, stała się prawomocna. 

W ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej można również wystąpić z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez niego czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Zdaniem ustawodawcy rozwiązanie to ma zapobiec ponoszeniu częstokroć wysokich kosztów poprzedzających proces inwestycyjny, które mogą okazać się na późniejszym etapie bezużyteczne w sytuacji, gdy dana działalność naruszałaby określony patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawa z rejestracji.

Zespół IPSO LEGALpozytywnie ocenia wprowadzoną regulację postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej. Uważamy, że rozwiązania, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2020 roku przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań dotyczących własności intelektualnej.

Share
Polish