Nowe europejskie wytyczne w zakresie AML/CFT

Europejskie urzędy nadzoru tuż przed końcem roku opublikowały wspólne wytyczne dotyczące wymiany informacji oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Trzy europejskie organy nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EBA, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych- ESMA i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – EIOPA) opublikowały wspólne wytyczne dotyczące współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami nadzorującymi instytucje kredytowe i finansowe. To pierwszy przypadek współpracy w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ( AML / CFT ). Konsultacje w sprawie wytycznych rozpoczęto w listopadzie 2018 r. na tle skandali związanych z praniem pieniędzy w sektorze bankowym w Unii Europejskiej i w związku z niepokojem dotyczącym skuteczności unijnego systemu AML / CFT.

Wytyczne odzwierciedlają międzynarodowe standardy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (FATF) dotyczące zwalczania procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu które stanowią, że współpraca organów odpowiedzialnych za nadzorowanie zgodności z AML / CFT jest istotną częścią skutecznego systemu AML / CFT. Wytyczne mają na celu wspieranie wspólnego i jednolitego stanowiska co do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w UE i uzupełniają nadrzędną rolę EBA w zakresie nadzoru nad praniem brudnych pieniędzy.

Wytyczne mają na celu wyjaśnienie praktycznych kwestii współpracy nadzorczej i wymiany informacji pomiędzy tymi organami w zakresie AML / CFT. W wyniku opublikowanych wytycznych powstaną  stałe struktury współpracy i komunikacji między organami nadzoru z różnych państw członkowskich i krajów trzecich, które są odpowiedzialne za nadzór nad AML / CFT w tych krajach.

Wytyczne określają:

  • zasady regulujące tworzenie i funkcjonowanie kolegiów dla firm prowadzących działalność transgraniczną,
  • zasady dotyczące wymiany informacji między właściwymi organami,
  • rolę organów nadzoru ostrożnościowego, które w wyjątkowych przypadkach zostaną zaproszone do udziału w charakterze obserwatora,
  • koordynację działań nadzorczych, oraz
  • system wzajemnej wymiany informacji między właściwymi organami, w przypadku gdy warunki utworzenia struktury nie zostały spełnione.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z zespołem  IPSO LEGAL.

Share
Polish