Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych

2 września 2020 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane zmiany mają zapewnić wsparcie prawne dla planowania strategicznego w obszarze ochrony zdrowia. Ustawa ma na celu umożliwienie prowadzenia długoterminowej polityki zdrowotnej opartej o mapy potrzeb zdrowotnych, które do tej pory nie spełniały pokładanych w nich oczekiwań.

Regulacja ma spowodować, że interwencje w ochronie zdrowia na poziomie krajowym i wojewódzkim będą planowane z dostatecznym wyprzedzeniem. Projekt ustawy przewiduje ponadto wprowadzenie nowego dokumentu wdrożeniowego dla map potrzeb zdrowotnych tj. Krajowego Planu Transformacji. W Ministerstwie Zdrowia uznano bowiem, że podejmowanie działań w części obszarów kluczowych systemu ochrony zdrowia jest możliwe wyłącznie na poziomie krajowym.  Krajowy Plan Transformacji będzie uwzględniał rekomendacje wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych.

Projekt ustawy zakłada również zwiększenie wpływu Ministra Zdrowia na ostateczny wygląd dokumentów wdrożeniowych poprzez ich akceptację (także na poziomie wojewódzkim) oraz weryfikację ich zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych a także nadzór nad planami zakupu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ocenę ich zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych.

Zaproponowane w projekcie zmiany przewidują, że Minister Zdrowia będzie sporządzał raz na 7 lat (z coroczną aktualizacją wyników analiz demograficznych i epidemiologicznych, stanu i wykorzystania zasobów w tym personelu medycznego) mapę potrzeb obejmującą:

– analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego,

– rekomendowane kierunki działań dla obszaru kraju i województw.

Mapa potrzeb zdrowotnych będzie ogłaszana przez Ministra Zdrowia do 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania planów transformacji. Pierwsza mapa potrzeb zdrowotnych zostanie sporządzona w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy i obowiązywać będzie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2027 r.

Tworzone obecnie priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej zostaną zastąpione planami transformacji na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Plany transformacji będą przewidywać konkretne działania służące realizacji rekomendacji zawartych w mapie potrzeb zdrowotnych i będą tworzone na okres 7 lat. Plany transformacji mają mieć przypisany m.in. podmiot odpowiedzialny za realizację, harmonogram realizacji i kryteria oceny. Ponadto plan transformacji będzie określał:

  • problemy zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej,
  • działania jakie należy podjąć w ww. obszarach,
  • harmonogram tych działań,
  • podmioty odpowiedzialne za realizację tych działań,
  • skutki finansowe działań,
  • rezultaty tych działań oraz wskaźniki ich realizacji.

W celu usprawnienia prac wdrożeniowych planów transformacji na poziomie lokalnym w projektowanej ustawie przewidziano zmniejszenie liczby członków rad wojewódzkich i sprowadzenie funkcji konsultantów wojewódzkich jedynie do funkcji doradczej. Ponadto na poziomie województwa plan transformacji będzie przyjmowany przez wojewodę – a nie tak jak do tej pory przez wojewodę w porozumieniu z radą – co ma wpłynąć na poziom realizacji planu.

Projekt Krajowego Planu Transformacji  będzie opiniowany przez Radę Dialogu Społecznego, natomiast wojewódzki plan transformacji wojewoda będzie przekazywał do opinii marszałkowi województwa, konwentowi powiatów, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. Podobnie ta procedura będzie wyglądać w przypadku aktualizacji planu transformacji.

Po zakończeniu 7-letnim etapie realizacji planu do dnia 30 czerwca roku następującego po zakończeniu obowiązywania planu transformacji Minister Zdrowia i wojewoda sporządzać będą końcowe sprawozdanie z realizacji planu.

Projekt przewiduje również zmianę dotychczasowej procedury i ustalania planu zakupów zakupu świadczeń przez oddziały wojewódzkie NFZ. Ustawa przewiduje, że to Prezes NFZ będzie sporządzał projekt planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa na następny rok uwzględniając:

  • dostępność świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa,
  • wysokość planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
  • krajowy i wojewódzkie plany transformacji.

Projekt ten będzie przekazywany radzie oddziałów wojewódzkich NFZ w celu zaopiniowania. Plan zakupu na obszarze województwa zatwierdzać będzie Prezes NFZ.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie nowelizowanej ustawy skontaktuj się z nami na office@ipsoelgal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągiel.

Share
Polish