Nowy unijny system sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla spółek: CSRD

Nowy unijny system sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla spółek (CSRD) wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku, zastępując dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Wprowadza on standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) z wymaganiami dotyczącymi zarówno wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo, jak i zagrożeń i szans dla przedsiębiorstwa stwarzanych przez czynniki środowiskowe i społeczne.

ESRS obejmuje dziesięć standardów ESG, które nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek ujawniania informacji dotyczących różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Firmy muszą uwzględniać poziom istotności informacji oraz spełniać inne przepisy unijne dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. CSRD przewiduje także różne zwolnienia i stopniowe wprowadzenie dla różnych kategorii przedsiębiorstw.

Progowe zastosowanie i osiąganie istotności

Należy podkreślić, że wprowadzenie nowego unijnego systemu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla spółek, jakie zostało określone w dyrektywie CSRD, będzie miało znaczący wpływ na wiele przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Początkowo CSRD będzie miało zastosowanie do dużych przedsiębiorstw z UE i unijnych spółek macierzystych dużych grup na lata obrachunkowe od 2025 roku. Następnie, dla MŚP notowanych na giełdzie w UE obejmuje lata obrachunkowe od 2026 roku, z zastrzeżeniem dwuletniej rezygnacji. Spółki spoza UE z znaczącymi operacjami w UE będą objęte zakresem od 2028 roku.

Najważniejszym elementem dla przedsiębiorstw będzie dostosowanie się do wymogów standardów ESRS i osiągnięcie odpowiednich progów istotności. Prog istotności odgrywa kluczową rolę w decyzjach dotyczących raportowania informacji zgodnie z ESRS. Przedsiębiorstwa muszą dokładnie ocenić, które punkty danych i informacje są istotne dla ich modelu biznesowego i działalności, a które można pominąć jako nieistotne.

Przy podejmowaniu decyzji o raportowaniu istotnych informacji, przedsiębiorstwa muszą oprzeć się na solidnych, gwarantowanych przez stronę trzecią procesach oceny istotności zgodnie z ESRS. Proces oceny istotności powinien uwzględniać skutki finansowe i wpływ na środowisko i społeczeństwo, zarówno krótko-, średnio-, jak i długoterminowe. Warto zauważyć, że nawet jeśli firma może pomijać informacje nieistotne, standardy ESRS nie są dobrowolne, a przedsiębiorstwa muszą w pełni przestrzegać wymagań w zakresie raportowania ESG.

Interoperacyjność z innymi przepisami unijnymi i światowymi standardami

Przedsiębiorstwa podlegające CSRD muszą również wziąć pod uwagę interoperacyjność nowych standardów z innymi unijnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, takimi jak SFDR, BMR lub CRR. Komisja zauważa, że ESRS przewidują specjalne podejście do uwzględnienia informacji pochodzących z tych innych systemów raportowania, a spółki muszą wskazać, gdzie w raporcie CSRD można znaleźć odpowiednie punkty danych uzyskane z tych systemów lub wyjaśnić, dlaczego dana informacja jest uznana za nieistotną zgodnie z ESRS.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa były świadome swoich zobowiązań w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i regularnie aktualizowały swoje dane, aby spełnić wymogi wszystkich obowiązujących standardów i przepisów. Ponadto Komisja wskazuje, że standardy ESRS są „bardzo dobrze dostosowane” do standardów Rady Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) i Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI), co może ułatwić spółkom raportowanie zgodnie z różnymi standardami.

Zwolnienia i stopniowe wprowadzanie CSRD

Dla przedsiębiorstw, które podlegają CSRD, istnieją różne zwolnienia i okresy stopniowego wdrażania. Firmy muszą dokładnie zbadać, czy spełniają kryteria zwolnienia, a także jakie ograniczenia mają w okresie wprowadzania nowych wymogów sprawozdawczości. Warto również podkreślić, że firmy podlegające CSRD muszą w pełni wykorzystać wsparcie oferowane przez krajowe organy odpowiedzialne za transpozycję przepisów, aby zagwarantować, że są w pełni zgodne z tymi wymaganiami.

Terminowość i jakość raportów

Dla przedsiębiorstw, które podlegają CSRD, kluczowym elementem będzie terminowe i odpowiednie przygotowanie raportów zrównoważonego rozwoju. Raporty te powinny być uwzględnione w sprawozdaniach kierownictwa/dyrektorów i oznaczone cyfrowo, a spółki muszą spełnić wymogi związane z czasem publikacji, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Przedsiębiorstwa muszą zadbać o jakość i kompletność danych zawartych w raportach, ponieważ będą one miały wpływ na reputację firmy i postrzeganie przez interesariuszy.

Podsumowanie wymogów dotyczących ujawniania informacji w ramach ESRS:

Pierwszy zestaw ESRS składa się z dwóch standardów przekrojowych (ESRS 1 i ESRS 2) oraz dziesięciu standardów ESG (ESRS E1-E5 i ESRS S1-S4).

ESRS 1 dotyczy ogólnych zasad raportowania, podwójnej istotności, należytej staranności, łańcucha wartości i przepisów przejściowych.

ESRS 2 określa wymogi dotyczące ujawniania informacji (nie podlegające progom istotności) w zakresie zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju, strategii, polityk, działań oraz wyników.

ESRS E1-E5 dotyczą raportowania na temat zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zasobów wodnych i morskich, różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

ESRS S1-S4 dotyczą raportowania na temat własnej siły roboczej, pracowników w łańcuchu wartości, dotkniętych społeczności, konsumentów i użytkowników końcowych oraz postępowania w biznesie.

Podsumowanie

CSRD to nowy unijny system sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla spółek, który ma na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw w kwestii zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie CSRD wymusi konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do standardów ESRS, które określają wymagania dotyczące ujawniania informacji związanych z zagadnieniami środowiskowymi, społecznymi i z zakresu ładu korporacyjnego. Przedsiębiorstwa muszą również uwzględnić interoperacyjność ESRS z innymi unijnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i stosować odpowiednie zwolnienia i stopniowe wdrażanie, w zależności od swojego statusu i wielkości.

Dla przedsiębiorstw będzie kluczowe osiągnięcie progów istotności i podjęcie rzetelnej oceny dotyczącej informacji, które należy ujawnić w raportach zgodnie z ESRS. Przedsiębiorstwa powinny również pamiętać o konieczności terminowego i jakościowego przygotowania raportów, które będą uwzględnione w sprawozdaniach kierownictwa/dyrektorów i opublikowane zgodnie z tymi wymogami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązków związanych z ESG zapoznaj się z naszą bazą wiedzy: https://ipsolegal.pl/esg/

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Agnieszką Kolbuch-Wągiel.

Share
Polish