Obowiązki sponsora, głównego badacza i badacza badania klinicznego

Obowiązki sponsora

Według ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi do obowiązków sponsora należy:

 • realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia 536/2014 (m.in. przygotowanie planu badania klinicznego, uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego, dostarczenie badaczom broszury badacza, monitorowania badania, analizy wyników czy opublikowania wyników badania klinicznego z uwzględnieniem ochrony danych uczestników),
 • uzyskanie w formie pisemnej zgody głównego badacza i badacza na dostęp do dokumentów źródłowych.

Ale nie tylko. Jeśli do przetwarzania danych uzyskanych w związku z badaniem klinicznym są wykorzystywane metody oparte na informatycznych systemach przechowywania danych, sponsor musi przed rozpoczęciem przetwarzania danych:

 • zapewnić pisemną instrukcję stosowania tego systemu,
 • udokumentować, że system został wprowadzony po dokonaniu oceny bezpieczeństwa jego stosowania i funkcjonalności,
 • zapewnić dostęp do systemu, umożliwiający wsteczną weryfikację wprowadzonych zmian danych,
 • wskazać osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Obowiązki głównego badacza i badacza

Co do obowiązków głównego badacza i badacza, to polska ustawa odsyła bezpośrednio do rozporządzenia 536/2014.

Zatem główny badacz zobowiązany jest zapewnić zgodność badania klinicznego w ośrodku badań klinicznych z rozporządzeniem oraz wyznaczać członkom zespołu badaczy zadania, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu uczestników oraz wiarygodności i odporności danych uzyskanych w ramach badania klinicznego.

Badacz natomiast m.in.:

 • dokumentuje wszystkie przypadki odmowy udziału w badaniu klinicznym i wycofania się z badania oraz zapewnia, aby nie gromadzono żadnych danych na potrzeby badania klinicznego od osób, które odmówiły udziału w badaniu klinicznym lub wycofały się z niego.
 • prowadzi i przechowuje podstawową dokumentację badania klinicznego,
 • zgłasza sponsorowi wszystkie poważne zdarzenia niepożądane,
 • podejmuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony uczestników badania klinicznego,
 • wyraża opinie w przedmiocie cofnięcia, zawieszenia, zmiany badania klinicznego.

Kto może zostać głównym badaczem?

Głównym badaczem w badaniu klinicznym produktu leczniczego na terenie RP może być:

 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • pielęgniarka albo położna, posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,

którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na terytorium RP.

Badania Kliniczne (2)
Share
Polish