Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

O co chodzi?

Wiele nowych obowiązków i wysokie kary.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zmierza do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych będzie dotyczyć osób prawnych, ułomnych osób prawnych, w tym także spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub związków takich jednostek, spółek kapitałowych w organizacji, podmiotów w stanie likwidacji oraz przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi:

  • zatrudniających w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych więcej niż 500 pracowników, albo
  • osiągających roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 100 milionów euro i niebędących mikro-, małym ani średnim przedsiębiorcą,
  • których głównym celem ustawowym lub statutowym jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorstwa mogą być:

  • czyny własne podmiotu zbiorowegotj. czyn zabroniony, popełniony przez działanie lub zaniechanie organu tego podmiotu, pozostający w bezpośrednim związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością,
  • czyny popełnione przez członków organów, osoby fizyczne uprawnionych do działania lub pracowników realizujących zadania na rzecz tego podmiotu w ramach powierzonych im kompetencji warunkiem odpowiedzialności będzie tutaj wyczerpanie znamion czynu zabronionego w następstwie m.in. braku należytej staranności czy nieprawidłowości w organizacji podmiotu zbiorowego ułatwiającej lub umożliwiającej popełnienie czynu zabronionego.

Kary jakie przewidziano dla podmiotu zbiorowego będą wynosić od 10 000 do 30 000 000 złotych, a jej rozmiar będzie ustalany przez sąd i uzależniony m.in. od wagi niestaranności, uzyskanej korzyści czy sytuacji majątkowej podmiotu zbiorowego.

1

Dotyczy osób prawnych, ułomnych osób prawnych, spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2

Bez konieczności uzyskania prejudykatu (wyroku dla sprawcy).

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

3

Obowiązki dotyczą podmiotów zatrudniających więcej niż 500 pracowników lub osiągających obrót powyżej 100 milionów euro.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

4

Odpowiedzialności będą podlegać też podmioty zbiorowe w przypadku dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

5

Kary od 10 000 złotych do 30 000 000 złotych.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Podmioty zbiorowe odpowiadają za przestępstwa w obrocie gospodarczym, korupcję czy oszustwa niezależnie od pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.

Dzięki naszemu wsparciu odpowiednio przygotujesz swoją firmę do nowych obowiązków.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W czym możemy pomóc?

Nowe regulacje wymuszają znaczące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

01Regulaminy i procedury

sporządzimy kompletne procedury działania, które pomogą zapobiegać nadużyciom oraz wskażą odpowiednią ścieżkę postępowania.

02Kontrola działalności

Przeprowadzimy cykliczną kontrolę funkcjonujących w firmie procedur i wskażemy ewentualne obszary do poprawy.

03Szkolenia i punkt kontaktowy

Przeszkolimy pracowników w zakresie prawidłowego postępowania oraz będziemy pełnić funkcję niezależnego podmiotu przyjmującego zgłoszenia sygnalistów.

Materiały

dowiedz się więcej o zasadach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Polish