Prawo własności przemysłowej – projekt trafił do konsultacji

💡 Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Dodatkowo aktualnie obchodzimy też IP Week organizowany przez PIRP | Polska Izba Rzeczników Patentowych

Nie ma co, w tym tygodniu w obszarze własności intelektualnej dzieje się sporo.

Mamy dla Was jeszcze jedną informację, która ma związek z tymi wydarzeniami. 25 kwietnia trafił do konsultacji publicznych projekt Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustawy Prawo własności przemysłowej.

Jakie zmiany przewiduje? Sprawdźmy.

Wstępne zgłoszenie wynalazku

To nowe rozwiązanie. Wprowadza ono możliwość zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku po dokonaniu uproszczonego zgłoszenia bez ryzyka utraty przez nie cech nowości.

Będzie ono mogło być dokonane w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu.

Według projektu ustawy – prawo własności przemysłowej procedura wstępnego zgłoszenia wynalazku ma być maksymalnie uproszczona.

Przyspieszenie rejestracji znaków towarowych

Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy Prawo Własności Przemysłowej mają w założeniu przyspieszyć postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego w zakresie znaków towarowych, m.in. poprzez:

  • zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucją opozycji,
  • skrócenie okresu na wniesienie opozycji do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu,
  • zniesienie instytucji wspólnego prawa ochronnego,
  • rezygnację z dotychczas obligatoryjnego 2 miesięcznego okresu ugodowego dla stron w trakcie postępowania w sprawie wniesienia opozycji.

Koncyliacje

Projektowana ustawa Prawo Własności Przemysłowej przewiduje zapewnienie stronom postępowania skutecznego alternatywnego sposobu rozwiązania sporu w formie koncyliacji.

Koncyliacja ma być dobrowolna i przeprowadzana na wniosek stron.

Samo postępowanie koncyliacyjne uregulowane w projekcie ma być wzorowane na postępowaniu koncyliacyjnym prowadzonym przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Zmiana zasad w opłatach

Projektowana ustawa Prawo Własności Przemysłowej przewiduje również mniej restrykcyjne zasady co do skutków braku uiszczenia opłaty okresowej za ochronę.

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa wyłącznego z tego powodu będzie mogła być wzruszona wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – w którym należy uprawdopodobnić brak winy w uchybieniu terminu z jednoczesnym uiszczeniem zaległej opłaty powiększonej o 30%.

Jeśli interesuje Was temat własności intelektualnej i chcecie dowiedzieć się np. jaki zamek w Polsce jest znakiem towarowym, to koniecznie musicie obserwować profile społecznościowe Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Z projektem możecie zapoznać się tutaj: https://lnkd.in/dgM6z4vm

Jeśli masz pytania związane z tym tematem napisz do nas na: office@ipsolegal.pl

KARUZELA IPSO LEGAL
Share
Polish