Wpis do rejestru producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów wyrobów wykonanych na zamówienie

O CO CHODZI?

Od 1 lipca 2023 r.:

 • producent wyrobów medycznych na zamówienie,
 • upoważniony przedstawiciel producenta wyrobu medycznego wykonanego na zamówienie, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim,
 • importer wyrobu medycznego wykonanego na zamówienie,

są zobowiązani do złożenia wniosku o rejestrację swojej działalności w URPL przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Obowiązek dotyczy podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rejestrację powinien zostać złożony przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu lub przez jej pełnomocnika w jeden z następujących sposobów:

 • za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez URPL,
 • osobiście w URPL, okazując odpowiedni dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP z profilu zaufanego osoby reprezentującej podmiot,
 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby reprezentującej podmiot na adres e-mail: urpl@urpl.gov.pl,
 • podpisu osobistego lub poświadczonego przez notariusza.

Co zawiera wniosek?

Dane objęte wnioskiem:

 • nazwa wnioskodawcy zgodna z danymi zawartymi we właściwym rejestrze,
 • adres wykonywania działalności,
 • NIP lub PESEL,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres strony www (jeśli wnioskodawca taką stronę posiada).

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, zawierający informacje o wpisie producenta do rejestru i nazwę organu prowadzącego rejestr, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia URPL i zalegalizowany przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo opatrzony apostille,
 • oświadczenie o osobach reprezentujących i sposobie reprezentacji, które powinno zostać złożone przed notariuszem albo innym podmiotem zaufania publicznego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia URPL oraz zostać zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo opatrzone apostille,
 • wyznaczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 MDR lub IVDR.

Co potem?

W przypadku korzystania z dedykowanego systemu obsługiwanego przez URPL, po założeniu konta zostanie wygenerowany kod dostępu (login), a na wskazany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany formularz zgłoszeniowy.

Formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w URPL.

Po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane. Informacja o aktywacji zostanie przesłana na podany przy rejestracji adres e-mail wraz z hasłem.

Okres przejściowy

Ustawa o wyrobach medycznych zakłada okres przejściowy trwający do 30 czerwca 2024 r., podczas którego dystrybutorzy i producenci, autoryzowani przedstawiciele oraz importerzy urządzeń na zamówienie mają wybór – zgłoszenia można dokonać na dotychczasowych zasadach lub za pomocą nowej platformy internetowej.

Wyroby medyczne zgłoszone do URPL na podstawie przepisów dotychczasowych nie podlegają obowiązkowi rejestracji w nowym systemie.

Sankcje

Nieprzestrzeganie nowych obowiązków może wiązać się z karą finansową w wysokości do 200 000 zł .

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązków związanych z MDR i IVDR zapoznaj się z naszą bazą wiedzy i dotychczasowymi biuletynami: https://lnkd.in/egJwQ5G5

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażej Wągiel

PRAWO MEDYCZNE (2)
Share
Polish