Wykonywanie zawodu w Polsce przez lekarzy spoza UE

W ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat podpisanej przez Prezydenta RP w końcówce ubiegłego roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, która w swoim założeniu ma zapewnić wsparcie podmiotom leczniczym zapewnić odpowiedni poziom personelu medycznego. Wielu klientów pyta o to jak można przeprowadzić całą procedurę w odniesieniu do lekarzy, pielęgniarek, położnych czy ratowników medycznych – wobec tego w serii artykułów przybliżę ten temat. Zacznijmy od lekarzy.

Wyjaśnijmy sobie jedno – nie tylko obcokrajowcy mogą uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Mogą to zrobić też obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich.

Prócz uzyskania dyplomu lekarza, lekarza dentysty (z zastrzeżeniem, że studia muszą być co najmniej pięcioletnie) w innym państwie niż państwo członkowskie UE:

 • musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Twój stan zdrowia musi pozwalać na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty,
 • musisz wykazywać się nienaganną postawą etyczną.

Procedura uzyskania prawa wykonywania zawodu będzie się różnić w zależności od tego czy starasz się o:

 • uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium RP (jeśli masz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu wydanego poza UE,
 • uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP i posiadasz tytułu specjalisty wydany poza UE,
 • uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP i nie posiadasz dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty wydanego poza UE.
I. Jakie warunki należy spełnić, by starać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium RP (jeśli masz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydanego poza UE)?

Musisz:

 • ukończyć co najmniej pięcioletnie studia na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym poza terytorium UE,
 • posiadać tytuł lekarza/lekarza dentysty specjalisty uzyskany poza terytorium UE,
 • mieć zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce, że planuje Cię zatrudnić,
 • mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia z pkt 3,

A co jeśli mój dyplom został wydany w kraju, który nie należał do UE, a teraz należy? W takiej sytuacji masz automatycznie uznane kwalifikacje i nie musisz korzystać z naszych usług 🙂 

Jak to załatwić?

Przede wszystkim musisz się porozumieć z podmiotem leczniczym w Polsce w którym zamierzasz podjąć pracę i uzyskać zaświadczenie (deklarację) dotyczące Twojego zatrudnienia zgodnego z posiadanym przez Ciebie tytułem specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Zaświadczenie musi zawierać:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, w których możesz podjąć zatrudnienie,
 • czas planowanego zatrudnienia,
 • zakres realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z posiadanych przez Ciebie tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.

Następnie musisz złożyć wniosek do Ministra Zdrowia lub konsula RP na określonym wzorze oraz szereg dokumentów:

 • zaświadczenie, o którym mowa powyżej,
 • oświadczenie dotyczące znajomości języka polskiego niezbędną do wykonywania powierzonego zakresu czynności zawodowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że posiadasz posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty*

*zaświadczenie to może być wydane przez lekarza polskiego, jak i z Twojego państwa pochodzenia. Wówczas musisz je przetłumaczyć z pomocą tłumacza przysięgłego. UWAGA! Ważność zaświadczenia lekarskiego, to 3 miesiące.

 • dodatkowo musisz załączyć dokumenty potwierdzające Twoją nienaganną postawę etyczną tj.:
  1. twoje oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Oświadczenie powinno zawierać ponadto Twoje imię, nazwisko, czytelny podpis oraz miejsce i datę złożenia.
  2. dokument wydany przez odpowiedni organ kraju, w którym wykonywałeś lub wykonujesz pracę lekarza lub lekarza dentysty potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogu dotyczącego postawy etycznej,
 • wydany przez właściwy organ (np. pracodawcę lub izbę lekarską) dokument potwierdzający, że posiadasz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie (zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów) zdobyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia z pkt 1,
 • dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów zalegalizowany przez konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium wydano ten dokument lub opatrzony apostille. Absolutnie wyjątkowo Minister Zdrowia może odstąpić od tego wymogu,
 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty uzyskany poza UE poddany procedurze legalizacyjnej (patrz pkt 7),
 • program odbytego szkolenia specjalizacyjnego potwierdzający, że odpowiada ono programowi szkolenia specjalizacyjnego w RP,
 • ewentualnie inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Pamiętaj, że:

 • obcojęzyczne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (tłumacz google nie wystarczy),
 • możesz dokumenty składać w oryginale, ale lepszym pomysłem będzie złożenie ich odpisów poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego, adwokatem lub radcą prawnym.

II. Jakie warunki należy spełnić, by starać się o uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli posiadasz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydanego poza UE)?

 • posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie UE,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
 • posiadać dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty,
 • wykazywać się nienaganną postawą etyczną

W tym przypadku nie ma konieczności legalizacji dyplomów lub duplikatów albo posiadanie apostille. Ale jest też poważne ograniczenie – warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty uprawnia do udzielania świadczeń zdrowotnych jedynie w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń pacjentom chorym na COVID-19.

Procedowanie wniosku i potrzebne dokumenty wyglądają podobnie jak w przypadku opisanego w pkt I.

Podobnie jak poprzednio wszystkie konieczne dokumenty możesz złożyć w oryginale – jednak zdecydowanie lepszym pomysłem będzie, gdy złożysz odpisy poświadczone przez notariusza lub pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

III. Jakie warunki należy spełnić, by starać się o uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty jeśli nie posiadam tytułu specjalisty?

Musisz:

 • posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie UE,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
 • wykazywać się nienaganną postawą etyczną

Po uzyskaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu będziesz mógł udzielać świadczeń zdrowotnych jedynie pacjentom chorym na COVID-19.

Procedura uzyskiwania tego prawa wygląda podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach.

Nie wiesz jak prawidłowo przejść procedurę uzyskania prawa wykonywania zawodu? Nic nie szkodzi. Napisz do nas na: office@ipsolegal.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Share
Polish