Projekt zmian w sprawie zmiany stawek taksy notarialnej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 

W dniu 27 stycznia 2021 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne proponowanych przepisów.

Autorzy projektu zaznaczyli, że wprowadzenie nowych przepisów wynika z konieczności uwzględnienia skutków wejścia w życie, z dniem 1 marca 2021 roku, ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, z późn. zm.), która w art. 79 ustawy – Prawo o notariacie dodała pkt 6a przewidujący, że notariusz prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności.

Projektodawca proponuje w tym zakresie zmianę polegającą na dodaniu po § 15a ww. rozporządzenia § 15b. Przepisy tego paragrafu określą wynagrodzenie notariusza za nowe czynności notarialne w następujący sposób:

1) prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej – maksymalna stawka taksy notarialnej w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty rok w kwocie 1200 zł;

2) dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej – maksymalna stawka taksy notarialnej w kwocie 50 zł;

3) udzielenie informacji z rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 300[35]§ 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i2320) – maksymalna stawkę taksy notarialnej w kwocie 20 zł.

Należy pamiętać, że notariusze nie są jedynymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej. Są to m.in. domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy Depozyt, spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz Narodowy Bank Polski – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych, inne podmioty będące uczestnikami depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych (art. 4 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Celem autorów projektu było ułatwienie notariuszom dostępu do podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz zmniejszenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

Masz pytania? Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl

Share
Polish