System zapobiegania zdarzeniom niepożądanym – obowiązkowy w każdym gabinecie!

W pierwszej publikacji przybliżającej nowe regulacje ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta kilka słów na temat wewnętrznego systemu, który będzie obowiązkowy dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Ten system składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, a jego celem jest zapobieżenie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Jakie w związku z tym będziesz mieć prowadząc podmiot leczniczy? Sprawdźmy!

Tytułem wstępu

Zanim zaczniemy musimy sobie wyjaśnić pojęcia używane w dzisiejszym wpisie:

  • podmiot wykonujący działalność leczniczą – szpitale, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej ORAZ lekarz, pielęgniarka lub fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową
  • zdarzenie niepożądane – sytuacja, do której doszło w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, powodująca lub mogąca spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta, takie jak np. zgon, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, chorobę, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji albo jej przedłużenia, a także uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia płodu.

zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej nie jest zdarzeniem niepożądanym!

Identyfikacja ryzyk

W ramach wewnętrznego systemu, podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie musiał wdrożyć rozwiązania służące identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

To oznacza, że będziesz musiał identyfikować obszary priorytetowe dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, określać kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń, a także zapewniać środki do właściwego monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Raport jakości

Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie musieć również corocznie opracowywać i publikować raport jakości oraz monitorować zdarzenia niepożądane, identyfikować je, zgłaszać i rejestrować oraz prowadzić analizy przyczyn źródłowych.

Po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego, podmiot będzie również zobowiązany do wdrożenia zaleceń i działań na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu zdarzenia.

Szkolenia personelu

Oprócz tego, podmiot wykonujący działalność leczniczą musi zapewnić szkolenia służące uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, a także prowadzić badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie wzoru ankiety, który opublikowany zostanie przez Ministra Zdrowia.

Gromadzenie danych

Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie również zobowiązany do gromadzenia danych o wszystkich zdarzeniach niepożądanych, które wystąpiły w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie.

Analiza przyczyn

Jeśli natomiast podmiot leczniczy zostanie poinformowany przez Rzecznika Praw Pacjenta o wypłacie świadczenia kompensacyjnego z tytułu zdarzenia medycznego wynikającego z określonego zdarzenia niepożądanego, które miało miejsce w tym podmiocie leczniczym – konieczne będzie dokonanie analizy przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego, chyba że taka analiza została już przeprowadzona w ramach zdarzeń niepożądanych zakwalifikowanych do kategorii wysokiego ryzyka oraz innych zdarzeń wymienionych w art. 23 ustawy.

PRAWO MEDYCZNE
Share
Polish