Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Jakie obowiązki ma podmiot wykonujący działalność leczniczą w związku z prowadzeniem wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem?

Prowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania to kompleksowy proces, który obejmuje wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu. Kluczowym celem jest nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale przede wszystkim poprawa jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Prowadzenie wewnętrznego systemu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oznacza nie tylko jego wprowadzenie, lecz również utrzymanie i nieustanne doskonalenie. W jaki sposób podmioty te muszą podejść do tego zadania? Ustawa w art.  18 wskazuje jakie elementy powinien wdrożyć podmiot leczniczy w ramach wewnętrznego systemu:

 • Identyfikacja Ryzyka: Wdraża rozwiązania służące identyfikacji potencjalnych ryzyk wystąpienia zdarzeń niepożądanych w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Skupia się na proaktywnym zarządzaniu ryzykiem już na etapie planowania.
 • Priorytety Poprawy: Aktywnie identyfikuje obszary priorytetowe, które wymagają poprawy pod kątem jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Działa w oparciu o analizę danych oraz feedback od personelu medycznego i pacjentów.
 • Kryteria i Metody Nadzoru: Określa jasne kryteria i metody, które są niezbędne do efektywnego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń. Tworzy struktury monitorujące, które stale oceniają i poprawiają działania.
 • Monitorowanie Jakości: Regularnie monitoruje i ocenia jakość oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Działa na podstawie danych statystycznych oraz raportów z monitoringu zdarzeń niepożądanych.
 • Zdarzenia Niepożądane: Skupia się na systematycznym monitorowaniu zdarzeń niepożądanych, co pozwala na szybką reakcję i wprowadzenie korekty w procesie udzielania świadczeń.
 • Szkolenia Personelu: Zapewnia dostęp do szkoleń, które podnoszą kompetencje personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Stawia na ciągły rozwój zespołu medycznego.
 • Badania Opinii Pacjentów: Prowadzi badania opinii i doświadczeń pacjentów za pomocą ankiet, co stanowi cenny feedback dla doskonalenia procesów i świadczeń.

Przy tworzeniu wewnętrznego systemu warto odpowiednio przeanalizować standardy aktualnie istniejące na rynku i dostosować je do charakterystyki danego podmiotu leczniczego. Pomocne może przy tym być posłużenie się 8 zasadami norm ISO 9001, które pomogą stworzyć skuteczny system zarządzania jakością:

 • Zasada 1 – Orientacja na pacjenta

Pierwsza zasada mówi o kluczowej roli pacjenta w naszej działalności. Wartościowe badania satysfakcji pacjenta pozwalają nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Dlatego konieczne jest prowadzenie regularnych badań satysfakcji, aby dostosowywać naszą ofertę do aktualnych potrzeb pacjentów. Komunikacja z pacjentami i budowanie trwałych relacji to klucz do sukcesu.

 • Zasada 2 – Przywództwo

Przywództwo odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kierunku działania organizacji. Kierownicy podmiotów leczniczych, ale też np. ordynatorzy czy oddziałowe powinni ustanowić jasną misję i wizję, które będą kierować pracowników zarówno na co dzień, jak i w dłuższej perspektywie. Wspieranie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i eliminacji obaw to podstawa efektywnego przywództwa.

 • Zasada 3 – Zaangażowanie ludzi

Ludzie są kluczowym elementem organizacji. Ich zaangażowanie pozwala wykorzystać pełnię ich zdolności dla dobra całej instytucji. Dlatego ważne jest, aby pracownicy rozumieli znaczenie swojej roli w procesie realizacji świadczeń zdrowotnych, a także byli zaangażowani w eliminowanie przeszkód jakościowych.

 • Zasada 4 – Podejście procesowe

Efektywność osiągamy poprzez zarządzanie działaniami i zasobami jako procesem. Określenie działań niezbędnych do uzyskania pożądanego wyniku, skoncentrowanie się na zapewnieniu wymaganych zasobów oraz identyfikacja oddziaływań między obszarami działalności organizacji to kluczowe aspekty tej zasady.

 • Zasada 5 – Podejście systemowe do zarządzania

Identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczyniają się do zwiększenia skuteczności organizacji. Tworzenie spójnych systemów zarządzania jakością, finansami czy środowiskiem to klucz do osiągnięcia celów.

 • Zasada 6 – Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie to nie tylko wymóg normy, to stały cel organizacji. Analiza i ocena istniejącej sytuacji, dostarczanie zasobów niezbędnych do doskonalenia oraz systematyczne szkolenia personelu to elementy, które przyczyniają się do poprawy skuteczności działań.

 • Zasada 7 – Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Decyzje oparte na analizie danych i informacji są skuteczniejsze. Mechanizmy udostępniania danych, zapewnianie wiarygodności informacji oraz odpowiednia ocena danych są kluczowe w procesie podejmowania decyzji.

 • Zasada 8 – Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami

Ostatnia zasada podkreśla znaczenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami. Skuteczne zarządzanie relacjami, identyfikacja kluczowych dostawców oraz wspólna praca nad ciągłym doskonaleniem systemu to klucz do sukcesu.

Kto za to wszystko odpowiada? O osobie odpowiedzialnej za wewnętrzny system zarządzania jakością będzie w następnym wpisie. 

Jeśli masz pytania dotyczące wdrożenia i utrzymania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do mec. Błażeja Wągiela.

Share
Polish